Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 1
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł odłączony na Ewangelię Bożą, [2] »którą był (Bóg) przedtem obiecał przez proroków Swoich w Pismach Świętych [3] »o Synu Swoim Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Który Mu się stał z nasienia Dawidowego według ciała [4] »i Który okazany został, że jest Synem Bożym w mocy podług Ducha poświęcenia przez powstanie z umarłych, – Jezus Chrystus Pan nasz, [5] »przez Któregośmy też wzięli łaskę i Apostolstwo, ku posłuszeństwu wiary w Imię Jego [6] »między wszystkimi poganami, między którymi jesteście też i wy powołani Jezusowi Chrystusowi; [7] »wam tedy wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, wezwanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. [8] »– A naprzód dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza bywa opowiadana po całym świecie. [9] »Albowiem świadkiem mi tego jest Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, że bez przestanku wzmiankę o was czynię, [10] »zawsze w modlitwach moich prosząc, ażebym kiedy jako mógł mieć szczęsną drogę z woli Bożej przyjść do was. [11] »Albowiem pragnę was widzieć, abym wam nieco udzielił łaski duchownej ku utwierdzeniu was; [12] »to jest, abyśmy się społem pocieszyli przez tę, którą wspólnie mamy, wiarę waszą i też moją. [13] »A nie chcę, abyście tego nie mieli wiedzieć, bracia, żem częstokroć postanawiał przyjść do was (ale nie dopuszczono mi aż dotąd), abym jaki owoc miał też i w was, jako i w innych poganach. [14] »Grekom i barbarzyńcom, mądrym i niemądrym jestem winien [15] »tak, że o ile ode mnie zależy, gotów jestem i wam, którzy jesteście w Rzymie, Ewangelię opowiadać. [16] »Albowiem nie wstydzę się Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, naprzód Żydowi, a potem i Grekowi. [17] »Albowiem sprawiedliwość Boża objawia się w niej z wiary w wiarę, jako napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyje. [18] »Objawia się bowiem gniew Boży z Nieba na wszelką niepobożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę Bożą w niesprawiedliwości zatrzymują; [19] »ponieważ to, co może być wiadome o Bogu, jawne jest dla nich, bo im Bóg objawił. [20] »Albowiem rzeczy Jego niewidzialne od czasu stworzenia świata mogą być pojęte rozumem przez te rzeczy, które są uczynione, wiekuista też Jego moc i Bóstwo, tak że nie mogą być wymówieni. [21] »Albowiem poznawszy Boga, nie chwalili Go tak, jako Boga; ani Mu nie dziękowali, ale nikczemnymi się stali w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich; [22] »bo mając się za mądrych, stali się głupimi. [23] »I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga na podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka, i ptaków, i zwierząt czworonogich, i wężów. [24] »Przeto też podał ich Bóg na pożądliwości serca ich, na nieczystość, aby zelżyli ciała swe sami w sobie, [25] »ponieważ zamienili prawdę Bożą na kłamstwo; i chwałę dawali i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi, Który jest błogosławiony na wieki. Amen. [26] »Dlatego też wydał ich Bóg na sromotne namiętności. Albowiem niewiasty ich odmieniły przyrodzony zwyczaj na ten, który jest przeciw naturze. [27] »Także też i mężczyźni, opuściwszy przyrodzony zwyczaj z niewiastą, zapalili się w żądzach swoich jeden ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną sprosność czyniąc i biorąc zapłatę obłędu swego sami na sobie, tak jako przystało. [28] »A jako nie dbali o to, aby mieć znajomość Boga, tak Bóg też wydał ich na haniebny nierozum ku czynieniu tych rzeczy, które nie przystoją. [29] »A tak pełni są wszelkiej nieprawości, złości, wszeteczeństwa, chciwości i przewrotności, będąc pełni zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złych obyczajów; [30] »podszczuwacze, naśmiewcy, Boga nienawidzący, potwarcy, samochwalcy, pyszni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, [31] »niemądrzy, wiarołomni, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani, bez miłosierdzia. [32] »Albowiem poznawszy sprawiedliwość Bożą, nie zrozumieli, że ci, którzy takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nietylko ci, którzy je czynią, ale też i ci, którzy przyzwalają czyniącym. 
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.