Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 5
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo jednak to wiemy, że gdy ten ziemski dom nasz, tego mieszkania, zepsuje się, mamy od Boga mieszkanie, dom nie ręką zbudowany, ale wieczny, w Niebie. [2] »Albowiem też i tego wzdychając pożądamy, pragnąc być przyobleczonymi w ono mieszkanie nasze, które z Nieba jest, [3] »jeśli jedno przyobleczonymi a nie nagimi będziemy znalezieni. [4] »Albowiem my którzy jesteśmy w tym przybytku (ciała), wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zwleczeni, ale żeby nas obleczono, aby to, co jest śmiertelne, było połknięte przez życie. [5] »A Ten, Który nas sposobnymi do tego czyni, Bóg jest, Który dał nam zadatek Ducha. [6] »Przeto mając zawsze ufność i wiedząc, że póki jesteśmy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana, [7] »– bo przez wiarę chodzimy, nie przez widzenie, –  [8] »śmiele sobie poczynamy i wolimy raczej wynijść z ciała i być obecnymi z Panem. [9] »I dlatego usiłujemy bardzo, czy tu, czy tam będąc obecnymi, abyśmy się Mu podobali. [10] »Albowiem wszyscy się musimy okazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego co czynił, dobre lub złe. [11] »Wiedząc tedy tę bojaźń Pańską, napominamy ludzi, a Bogu jawni jesteśmy. A spodziewam się, że i w sumieniach waszych jesteśmy jawni. [12] »Nie zalecamy wam sami siebie znowu, ale dajemy wam przyczynę, abyście się chlubili nami, ażebyście mieli (co powiedzieć) przeciwko tym, którzy się z osoby przechwalają, a nie z serca. [13] »Albowiem czy to zachwyceni bywamy w umyśle, to dla Boga, czy też jesteśmy trzeźwymi, to dla was. [14] »Bo nas miłość Chrystusowa przymusza, uważając to, że jeśli Jeden za wszystkich umarł, tedyć i wszyscy umarli. [15] »A za wszystkich Chrystus umarł, aby i ci, którzy żyją, już nie sobie żyli, ale dla Tego, Który za nich umarł i zmartwychwstał. [16] »A tak my od tego czasu nikogo nie znamy według ciała. A chociaż poznaliśmy według ciała Chrystusa, ale teraz już nie znamy. [17] »Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowem stworzeniem; stare bowiem rzeczy przeminęły, a oto teraz wszystkie rzeczy stały się nowe. [18] »A wszystkie z Boga, Który nas pojednał z Sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam posługowanie pojednania. [19] »Albowiem Bóg był w Chrystusie, jednając świat z Sobą, nie poczytując im występków ich, i włożył w nas słowo pojednania tego. [20] »A tak zamiast Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg napominał przez nas. Przeto prosimy zamiast Chrystusa: Pojednajcie się z Bogiem. [21] »Bo Tego, Który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. 
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.