Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem Zakon, mając tylko cień przyszłych dóbr, a nie samo wyobrażenie rzeczy, na każdy rok jednemi i temi samemi ofiarami, które się ofiarują bez przestanku, nigdy nie może przystępujących uczynić doskonałymi. [2] »Inaczej bowiem przestaliby je ofiarować, dlatego że będąc raz oczyszczonymi, już nie poczuwaliby się w sumieniu do żadnego grzechu chwalcy Boży. [3] »Ale w nich na każdy rok bywa przypominanie grzechów. [4] »Bo to jest rzecz niepodobna, aby krwią koźlą albo wołową miały być zgładzone grzechy. [5] »Przeto wchodząc na świat, mówi: Nie chciałeś bitej ofiary i daru, aleś Mi zgotował ciało. [6] »Całopalne ofiary i te, co za grzechy, nie podobały Ci się, [7] »tedym rzekł: Oto idę: na początku Ksiąg napisane jest o Mnie: Abym czynił, Boże, wolę Twoją. [8] »– Mówiąc tedy wyżej: Żeś ofiar bitych, i darowanych, i całopalnych, i zagrzesznych nie chciał, ani Ci się nie podobają te, które podług Zakonu bywają ofiarowane, [9] »tedym rzekł: Otóż idę, abym uczynił, Boże, wolę Twoją, – znosi tem pierwszy (Testament), aby ustanowił drugi. [10] »I w tej to Woli jesteśmy poświęceni przez ofiarowanie Ciała Jezusa Chrystusa, które się raz stało. [11] »Nadto tam zawsze w pogotowiu jest każdy Kapłan, który na każdy dzień sprawuje służbę (Bożą) i często ofiaruje te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów; [12] »ale Ten, jeden tylko raz ofiarowawszy Ofiarę za grzechy, siedzi wiecznie na prawicy Bożej, [13] »odtychmiast czekając, aż będą położeni nieprzyjaciele Jego za podnóżek nogom Jego. [14] »Albowiem jedną Ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, których poświęcił. [15] »A świadczy nam o tem i Duch Święty. Bo potem gdy powiedział: [16] »Ale Testament, który sporządzę dla nich po onych dniach, mówi Pan (ten będzie): Dam Zakon Mój do serc ich i napiszę go w ich myślach, [17] »i na grzechy ich i na nieprawości ich nie będę już więcej pamiętał. [18] »A gdzie już jest odpuszczenie grzechów, tam już niema ofiary za grzech. [19] »Mając tedy, bracia, tę ufność, że wnijdziemy do Świątnicy przez Krew Chrystusową [20] »tą drogą, którą On nam zaczął, nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez Ciało Swoje, [21] »mając też i Kapłana Wielkiego nad Domem Bożym, [22] »przystąpmy z prawdziwem sercem, z zupełną wiarą, pokropione mając serca od złego sumienia, [23] »a ciało obmyte czystą wodą, trzymajmy się wyznania nadziei naszej nie chwiejącego się, bo wierny jest Ten, Który obiecał, [24] »i patrzmy jedni na drugich ku pobudzaniu się do miłości i dobrych uczynków, [25] »nie opuszczając zgromadzenia naszego, jako niektórzy mają zwyczaj, ale się pocieszając nawzajem, i to tem więcej, im więcej będziecie widzieć przybliżający się on dzień. [26] »Bo jeślibyśmy rozmyślnie grzeszyli po otrzymaniu znajomości prawdy, to już nie jest (nam) zostawiona ofiara za grzechy, [27] »ale niejakie oczekiwanie straszliwego sądu i żar ognia, który ma pożreć przeciwników. [28] »Jeśli kto złamał Zakon Mojżeszowy, bez żadnego miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech (świadków) umiera. [29] »Co tedy mniemacie, czy nie na daleko cięższą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał i Krew Testamentu, przez którą poświęcony został, za pospolitą miał i Duchowi łaski zelżywość uczynił? [30] »Bo wiemy, kto to powiedział: Mnie pomsta, i Ja odwetuję. I znowu: Że będzie sądził Pan lud Swój. [31] »Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. [32] »Wspomnijcie sobie jedno na pierwsze dni, w które będąc oświeceni, wytrzymaliście wielki bój utrapień: [33] »z jednej strony, gdyście się dziwowiskiem stali w urąganiu i uciskach; a z drugiej, gdyście bywali towarzyszami tych, którzy w takiem utrapieniu byli. [34] »Boście i więźniom współczuli i rozszarpanie dóbr waszych przyjmowaliście z radością, wiedząc, że macie lepszą i trwalszą majętność. [35] »Przeto nie traćcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. [36] »Cierpliwość bowiem jest wam koniecznie potrzebna, abyście wolę Bożą czyniąc, otrzymali to, co jest wam obiecane. [37] »Bo jeszcze nieco, maluczko, a Ten, Który ma przyjść, przyjdzie i nie omieszka. [38] »A sprawiedliwy Mój z wiary żyje, a jeśliby się kto schraniał, nie będzie się podobał duszy Mojej. [39] »Ale my nie jesteśmy synowie schraniania się ku zatraceniu, ale wiary ku znalezieniu duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.