Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 1
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Objawienie Jezusa Chrystusa, które Mu dał Bóg, aby wiadomemi uczynił sługom Swoim te rzeczy, które się mają dziać wprędce. I ukazał je, posławszy przez Anioła Swego słudze Swemu Janowi, [2] »który też świadczył o tem słowie Bożem i o świadectwie Jezusa Chrystusa, co jedno widział. [3] »Błogosławiony kto czyta i słucha słów Proroctwa tego, i zachowuje to, co w niem jest napisane, bo już czas blizko jest. [4] »Jan siedmiu Kościołom, które są w Azyi: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Obliczem Stolicy Jego, [5] »i od Jezusa Chrystusa, Który jest wiernym świadkiem pierworodnym z umarłych i księciem królów ziemi; Który nas umiłował i omył nas z grzechów we Krwi Swojej; [6] »i uczynił nas Królestwem i Kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu: Jemu chwała i władza na wieki wieków. Amen. [7] »Oto idzie z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili, i będą płakać na siebie wszystkie pokolenia ziemi. Tak jest. Amen. [8] »Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, Który jest, i Który był, i Który ma przyjść, Wszechmogący. [9] »Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości w Jezusie Chrystusie, byłem na wyspie, którą zowią Pathmos, za Słowo Boże i za świadectwo o Jezusie, [10] »byłem w Duchu w dzień Pański i słyszałem za sobą głos wielki, jako trąby mówiącej: [11] »To co widzisz, napisz w księgę i poślij do siedmiu Kościołów, które są w Azyi: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatyru, do Sard, do Filadelfii i do Laodycei. [12] »Tedym się obrócił, chcąc widzieć, czyj to głos, który ze mną mówił. I obróciwszy się, ujrzałem siedem Lichtarzów złotych, [13] »a pośród onych siedmiu Lichtarzy złotych – podobnego Synowi Człowieczemu, obleczonego w długą szatę i przepasanego u piersi pasem złotym. [14] »A głowa i włosy Jego były białe jako biała wełna i jako śnieg; a oczy Jego – jako płomień ognia, [15] »a nogi miał podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu; a głos Jego jako głos wielu wód. [16] »I miał w Swej prawej ręce siedem gwiazd, a z ust Jego wychodził miecz z obu stron ostry; a oblicze Jego jako słońce świecące w mocy swej. [17] »I ujrzawszy Go, upadłem do nóg jego jako umarły; a On włożył na mnie prawą rękę Swoją, mówiąc: Nie bój się: Jam jest Pierwszy i Ostatni, [18] »i żywy; i byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków, i mam klucze śmierci i piekła. [19] »Napisz tedy coś widział i to co jest, i to co się musi stać potem: [20] »tajemnicę siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce Mojej, i siedmiu Lichtarzów złotych. Siedem gwiazd – są to Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem Lichtarzy – są siedem Kościołów. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.