Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To jest oto, co masz uczynić z nimi, ażeby ich poświęcić, – gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa: weź wołu jednego młodego cielca i dwa barany bez wady, [2] »oraz chleby przaśne, placki przaśne zaczynione oliwą i kołacze przaśne pomazane oliwą; – sporządzisz je z przedniej mąki pszennej, [3] »włożysz je do jednego kosza i przyniesiesz w ofierze w tym koszu, oraz wołu i barany oba. [4] »Arona zaś i synów jego przybliżysz również do drzwi Namiotu Obecności i wykąpiesz ich we wodzie, [5] »poczem weźmiesz szaty i wdziejesz na Arona szatę spodnią, płaszcz pod naramiennik, naramiennik i napierśnik, opaszesz go pasem naramiennika, [6] »włożysz zawój mu na głowę i umieścisz djadem święty na zawoju. [7] »Potem weźmiesz olej pomazania, wylejesz mu na głowę i pomażesz go. [8] »Synów jego przybliżysz też, i wdziejesz na nich szaty, [9] »opaszesz ich pasem, – Arona i synów jego, – i wsadzisz im [na głowę] mitry. Odtąd kapłaństwo będzie należało do nich, jako wieczyste uprawnienie. Potem dopełnisz obrzędu upełnomocnienia Arona i synów jego: [10] »Przyprowadzisz [jako ofiarę = korban] wołu przed Namiot Obecności, Aron zaś i synowie jego położą ręce swoje na głowę tego wołu, [11] »i zarżniesz wołu przed Wiekuistym u drzwi Namiotu Obecności. [12] »Następnie weźmiesz nieco krwi wołu i pomażesz palcem swoim narożniki ołtarza, a wszystką [resztę] krwi wylejesz na podstawę ołtarza. [13] »Potem weźmiesz wszystek tłuszcz, okrywający wnętrzności, przeponę nad wątrobą i obie nerki, oraz tłuszcz, znajdujący się na nich i puścisz z dymem na ołtarzu, [14] »atoli mięso wołu, skórę jego i nieczystości jego spalisz w ogniu za obozem, – ofiara to jest zagrzeszna. [15] »Następnie weźmiesz jednego barana, Aron i synowie jego położą ręce swoje na głowę barana tego, [16] »ty zaś zarżniesz tego barana, weźmiesz nieco krwi jego i pokropisz nią ołtarz dookoła, [17] »barana zaś samego rozetniesz na części jego, zmyjesz wnętrzności jego i golenie jego i umieścisz je obok części jego i obok głowy jego, [18] »poczem puścisz z dymem barana całego na ołtarzu, całopalenie to przed Wiekuistym na woń miłą; – ofiara to ogniowa przed Wiekuistym. [19] »Następnie weźmiesz drugiego barana, – Aron i synowie jego położą ręce swoje na głowę barana tego, –  [20] »ty zaś zarżniesz tego barana, weźmiesz nieco krwi jego i pomażesz nią koniec ucha Arona i koniec ucha prawego synów jego, wielki palec u prawej ręki ich i wielki palec u prawej nogi ich i pokropisz krwią tą ołtarz dookoła; [21] »weźmiesz nieco krwi, znajdującej się na ołtarzu, i oleju pomazania i pokropisz Arona i szaty jego, synów jego i szaty synów jego z nim, ażeby stał się wyświęcony on sam i szaty jego, oraz synowie jego i szaty synów jego z nim. [22] »Poczem weźmiesz z barana tego tłuszcz, ogon, tłuszcz okrywający wnętrzności, przeponę wątroby i obie nerki, oraz tłuszcz znajdujący się na nich i udziec prawy, – albowiem to jest baran [ofiary obrzędu] upełnomocnienia, –  [23] »jakoteż jeden bochenek chleba, kołacz na oliwie jeden i placek jeden – z kosza przaśników, znajdującego się przed Wiekuistym, [24] »położysz to wszystko na dłoń Arona i na dłonie synów jego i dokonasz nimi obrotu przed Wiekuistym. [25] »Następnie weźmiesz je z rąk ich i puścisz z dymem na ołtarzu – obok całopalenia na woń miłą przed Wiekuistym; – ofiara to ogniowa przed Wiekuistym. [26] »Weźmiesz mostek barana [ofiary obrzędu] upełnomocnienia, przynależnego do Arona, i dokonasz nim obrotu przed Wiekuistym, a on przypadnie ci udziałem. [27] »Poświęcisz mostek obrotu i udziec wydzielenia, którym dokonano obrotu, względnie który wydzielono, – z barana [ofiary obrzędu] upełnomocnienia, przynależnego do Arona, zarówno jak i do synów jego. [28] »To będzie dla Arona i dla synów jego uprawnieniem wieczystem od synów Izraela, albowiem to jest wydzieleniu [těrūma], a wydzielenie będzie przynależeć od Synów Izraela z ich ofiar pokojowych, to co wydzielą dla Wiekuistego. [29] »Szaty święte te Arona pozostaną dla synów jego po nim, ażeby ich pomazać w nich i niemi upełnomocnić ich: [30] »przez siedem dni będzie wdziewał je piastujący kapłaństwo miasto niego z pośród synów jego, który będzie wstępował do Namiotu Obecności – gwoli pełnieniu służby w Świątyni. [31] »Następnie weźmiesz tego barana upełnomocnienia i zgotujesz mięso jęgo na poświęconem miejscu, [32] »a Aron i synowie jego spożyją mięso barana tego, oraz chleb, który jest w koszu, – u drzwi Namiotu Obecności. [33] »Oni spożyją to, czem rozgrzeszono, ażeby upełnomocnić ich gwoli wyświęceniu ich, atoli postronny niechaj nie spożywa, albowiem to jest święte. [34] »A jeżeli pozostanie z mięsa [ofiary obrzędu] upełnomocnienia, lub z chleba tego do rana, – spalisz pozostałość tę na ogniu, niech się nie spożywa jej, albowiem to jest święte. [35] »Postąpisz z Aronem i synami jego tak, jak we wszystkiem poleciłem tobie: przez dni siedem będziesz upełnomocniał ich. [36] »Wołu zagrzesznego będziesz codzień składał oprócz [baranów ofiar] rozgrzeszenia: będziesz składał ofiarę zagrzeszną na ołtarzu, gdy będziesz rozgrzeszał go, i pomażesz go – gwoli poświęceniu go. [37] »Przez dni siedem będziesz rozgrzeszał ołtarz i poświęcał go, poczem ołtarz stanie się Przenajświętszem [Świętością nad Świętościami]: cokolwiek dotknie się ołtarza tego – stanie się uświęconem. [38] »To jest oto, co masz składać na ołtarzu: jagniąt rocznych dwoje codziennie stale. [39] »Pierwsze jagnię będziesz składał rano, – drugie jagnię zaś składał będziesz przed wieczorem, [40] »oraz jedną dziesiątą [efy] mąki pszennej, zmieszanej z jedną czwartą hina oliwy wytłoczonej, i zalewkę z jednej czwartej hina wina dla jagnięcia pierwszego. [41] »Drugie jagnię będziesz składał przed wieczorem i taką samą ofiarę mączną, jak z rana, i taką samą zalewkę złożysz przy niej, – na woń miłą, jako ofiarę ogniową dla Wiekuistego, [42] »jako całopalenie stałe w pokoleniach waszych u drzwi Namiotu Obecności przed Wiekuistym, gdzie Ja przybywać będę do was, ażeby rozmawiać z tobą tam, [43] »dokąd Ja przybywać będę do Synów Izraela, a który zostanie uświęcony przez Majestat Mój. [44] »Albowiem Ja uświęcę Namiot Obecności i ołtarz, a też Arona i synów jego uświęcę, gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa. [45] »Ja będę miał Siedzibę Moją wśród Synów Izraela i Ja im będę Bogiem, [46] »a oni poznają, iż Ja jestem Bogiem ich Wiekuistym, który wywiodłem [na wolność] ich z Kraju Egipskiego, ażebym miał Siedzibę Moją wśród nich, Ja Bóg ich Wiekuisty. 
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.