Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Miłuj Boga twego Wiekuistego i przestrzegaj tego, co przestrzegać On polecił, przepisów Jego, zasad prawnych Jego i przykazań Jego – [po] wszystkie dnie. [2] »Poznajcie (też) dziś [i to], iż nie do synów waszych [mówię przecież], którzy nie poznali, ani nie widzieli karcenia Boga waszego Wiekuistego, ni potęgi Jego, mocnej ręki Jego, podniesionego ramienia Jego, [3] »ani znaków Jego i czynów Jego, których On dokonał wśród Egiptu – na egipskim królu Faraonie i na całym kraju tegoż, [4] »ani czego On dokonał na egipskiem wojsku, na koniach jego i na wozach jego, nad któremi rozlał wody Morza Sitowego [Jamsuf], gdy ścigali was, i Wiekuisty wygubił ich, aż po dzień dzisiejszy, [5] »ani tego, co On zdziałał dla was na pustyni, aż nie przybyliście do miejscowości tej, [6] »ani czego On dokonał na Datanie i na Ăbiramie, synach Eliāba, Syna Rubina [=Rubinity], iż rozwarła ziemia paszczę swoją i pochłonęła ich, oraz domy ich i namioty ich, jakoteż istoty wszystkie, które należały do nich, – wśród całego Izraela, –  [7] »lecz [własne] oczy wasze oglądały wszystkie dzieła wielkie Wiekuistego, których On dokonał. [8] »Przestrzegajcie [zatem] całego Przykazania, które Ja przykazuję tobie dziś, byście stali się mocnymi, ażebyście weszli i zajęli na dziedziczną własność Kraj, do którego przeprawiacie się [przez Jordan], ażeby go zająć na dziedziczną własność, –  [9] »i ażebyście długi czas istnieli na Ziemi, którą Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom waszym oddać im i potomstwu ich, Kraj, opływający mlekiem i miodem. [10] »Zaprawdę! Kraj, do którego wchodzisz, ażeby [go] zająć na dziedziczną własność, nie jest [takim], jak Kraj Egipski, z którego wyszliście [na wolność], a który [,skoro] zasiewałeś nasieniem swojem, poiłeś [=polewałeś, jeszcze] zapomocą nogi twojej, jak warzywny ogród: [11] »Kraj, do którego przeprawiacie się [przez Jordan], ażeby go zająć na dziedziczną własność, jest krainą gór i dolin, z deszczu niebios pije wodę, [12] »krajem jest, o który Bóg twój Wiekuisty dba [szczególnie], na który [skierowane] stale oczy Boga twego Wiekuistego – od początku roku, aż do końca roku. [13] »Będzie się [też] działo, gdy będziecie słuchać przykazań Moich, które Ja wam przykazuję dziś, ażebyście miłowali Boga waszego Wiekuistego i służyli Mu z całego waszego serca i z całej duszy waszej, –  [14] »[iż] będę tedy dawał deszcz w Kraju waszym w porze swojej, wczesny deszcz i późny, a ty będziesz zbierał zboże twoje, moszcz twój i oliwę twoją, [15] »[iż] będę dawał trawę w polu twojem dla bydła twego, a ty będziesz jadł i będziesz syt. [16] »Miewajcie się [atoli] na baczności, ażeby się serce wasze nie stawało nierozsądnem, iżbyście odstąpili, a służyli obcym bogom i bili im pokłony. [17] »Zapłonie [bowiem] gniew Wiekuistego przeciw wam i On zawrze nieba, [iż] nie będzie deszczu, i ziemia nie będzie wydawała plonu swego, [skutkiem czego] wyginiecie wrychle z pięknego Kraju, który Wiekuisty daje wam. [18] »Przykładajcie [zatem] słowa Moje te do waszego serca i do duszy waszej, przywiązujcie je, jako znak do ręki waszej, i niech przewiązką one będą między oczyma waszemi, –  [19] »nauczajcie ich synów waszych, ażeby mówić o nich, gdy ty będziesz w domu przesiadywał twoim i gdy będziesz chodził drogą, gdy się będziesz kładł, czy gdy ty będziesz wstawał, –  [20] »pisz je na podwojach domu twego i na bramach [miast] twoich, –  [21] »ażeby się mnogiemi stały wasze dnie i dnie synów waszych na Ziemi, którą Wiekuisty przysiągł [pra]ojcom waszym oddać im [na tak długo], jak niebiosa [będą trwać] nad Krajem [ziemią]. [22] »Zaiste! jeśli wy będziecie przestrzegali [pilnie] całego Przykazania tego, które Ja wam przykazuję, ażeby je wykonywać, iżbyście miłowali Boga waszego Wiekuistego, postępowali wszelkiemi drogami Jego i do Niego lgnęli, –  [23] »wypędzi Wiekuisty wszystkie te narody przede wami, wy zaś będziecie dziedziczyli po narodach potężniejszych i mocniejszych, aniżeli wy, –  [24] »każde miejsce, po którem będzie kroczyć stopa nogi waszej, waszem ono będzie, i od Pustyni po Libanon, od Strumienia, strumienia Eufratu [Pěrāt], aż do Morza Zachodniego, będą granice wasze sięgać. [25] »Nikt nie będzie wam się przeciwstawiał, [gdyż] postrach wasz [przed wami] i trwogę waszą rzuci Bóg wasz Wiekuisty na Kraj cały, po którym wy będziecie stąpać, – [tak], jak On zapowiedział wam. [26] »Patrz! Ja przedstawiam dzisiaj wam [do wyboru] błogosławieństwo, oraz klątwę: [27] »błogosławieństwo, jeśli wy będziecie słuchać przykazań Boga waszego Wiekuistego, które Ja wam przykazuję dziś, [28] »klątwę zaś, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Boga waszego Wiekuistego, a będziecie zstępowali z Drogi, którą Ja wam przykazuję dziś, iżbyście postępowali za obcemi bogi, których nie znaliście [dawniej]. [29] »I niech będzie [tak]: Gdy Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju, do którego ty udajesz się, ażeby zająć go na dziedziczną własność, – będziesz umieszczał [udzielających] błogosławieństwa na Górze Gěrizzimie, zaś klątwy – na Górze Ebalu, [30] »które wszak znajdują się po [zachodniej] stronie Jordanu, za drogą [główną] ku zachodowi, w Kraju Kanaanejczyka, osiadłego na Stepie [Araba], naprzeciw Gilgalu, obok [Dębow] Ēlōnē Mōrē. [31] »Gdyż, zaprawdę! [skoro] przeprawicie się przez Jordan, ażeby wnijść i zająć na dziedziczną własność Kraj, który Bóg wasz Wiekuisty daje wam, i wy go posiądziecie na dziedziczną własność i osiądziecie w nim, –  [32] »przestrzegajcie [wówczas] wykonywania wszystkich tych przepisów i zasad prawnych, które Ja wam nadaję dziś”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.