Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem się jest stało tego czasu, iże Amrafel krol Semaar a Aryjot krol z Ponta, a Chadorlaomor krol elamitski, a Chadal krol pogański [2] »mieli są boj przeciw Baza krolowi sodomicskiemu a przeciw Bersa krolu gomorejskiemu, i przeciw Samaar krolowi Adame, a przeciw Semeber krolowi Seboim, i przeciw krolowi Bale i Segor. [3] »Ci to wszytcy byli się seszli do padoła leśnego, jeż to jest Morze Solne, [4] »iże są dwanaście lat służyli Todorlaomorowi krolowi elamitskiemu, a trzecienaście lato odstąpili ot niego. [5] »A przeto czwartenaście lato przydzie Todorlaomor a krolowie, jeż to s nim byli, i pobili s[i]ą Nafaim w Astarot [a] Tarnaim a Zuzym s nimi, a Potem w Sobie Chanachaim [6] »a Choreos na gorach Syren aż do płonie Faran, jeż to jest na puszczy. [7] »A wrociwszy się przyciągli ku studnicy Mefat a i Kades, i pobili wszytkę włość Analechitskich a Amorejskich, jeż to bydlili w Azon Tamar. [8] »I wyszli są krol sodomitski a krol gomorejski, a krol Adame, a krol Seboim, a krol Sale i Segor i po❬so❭bili swe zastępy przeciw jim w nadole leśnem, [9] »przeciw Todorlaomor krolu elamitskiemu a Chadal krolu pogańskiemu, a Amrafel krolu Sennaar, a Aryjot krolu z Ponta, cztyrzej krolowie przeciw piąci. [10] »Ale to leśne podole miało jest wiele studnic głębokich, w nichże jest był klij. Tako lepak krol Gomore a krol sodomski tył podali a tu padli, a ktorzyż się ostali, uciekli są na gorę. [11] »I pobrali są wszytkę korzyść Sodomskich a Gomorskich, jeż to ku pokarmu słuszają, i odjadą, [12] »a takież Lota syna brata Abramowa se wszym, csoż jimiał, wzięli, jenże jest przebywał w Sodomie. [13] »Tedy jeden z tych, jenże to uciekł, powiedział Abramowi Żydowi, jenże to bydlił podle wądołu Mambre Amorej brata Eschel a brata Aner, bo ci sobie byli ślub zagubili s Abramem. [14] »To gdyż usłyszał Abram, iże jest Lot jęt brat jego ze wszym swym nabytkiem, sczetł dośpiele swe schowań❬c❭e trzysta jich a ośmdziesiąt i ściga ony aże do Dam. [15] »A rozdzieli[je]w towarzystwo i uderzy na nie w nocy, i zbije je, i ściga je aże do Saba ❬...❭. [16] »❬...❭ a Lota swego brata ze wszym nabytkiem pobrał, żony i takie ludzi. [17] »I wyszedł jest przeciw jemu krol sodomski, [a] gdy się zasię wrocił ot pobicia Chodorlaomor a krolow[ie], jeż to są s nim byli w dole Sabe, jeż to jest było krolewskie. [18] »Tedy potem Melchisedech krol Salem nosił chleb a wino, bo jest był pop wirzchniego Boga, [19] »pożegnaw ji rzekł: „Błogosławion Abram Bogu nawyszszemu, jenże jest stworzył niebo i ziemię, [20] »a błogosławion Bog nawyszszy, jegoż zaszczycienim wrogowie w jego ręce dani!” I daje jest dziesiątek ze wszego. [21] »Potem jest rzekł krol sodomski ku Abramowi: „Daj mi dusze, a jine wszytko sobie pobierz!” [22] »Jenże otpowiedział rzekąc: „Wdźwignę rękę swą ku Gospodzinu Bogu nawyszszemu, jenże władnie niebem i ziemią, [23] »żeć nici namniejszej ani wstęgi nogawicznej nie wezmę ze wszego twego plemienia, aby nie rzekł: „Jacieśm ubogacił Abrama”, [24] »kromia tych, csoż są młodszy jedli. [I rzekł:] Oddziel ę męże, jeż to pojdą se mną, Aner, Eschol a Mambre, cić to pobiorą części swe”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.