Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Królewska » Rozdział 13
«  1 Księga Samuela 30 1 Księga Królewska 13 1 Księga Królewska 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[6] »❬...❭ a modl się za mię, ać się nawroci ręka moja mnie. I modlił się mąż boży obliczu bożemu, i nawrociła się ręka krolowa k niemu i uczyniła się, jako drzewiej była. [7] »Tedy krol przemowił ku mężowi bożemu rzekąc: „Podź se mną do domu, aby obiadwał, a obdaruję cię.” [8] »Mąż boży otpowiedział krolowi: „By mi dał połowicę domu twego, nie pojdę z tobą ani jeść będę chleba, ani pić wody w tem mieście, [9] »bo mi tak przykazano słowem bożym, jen mi przykazał: Nie będziesz jeść chleba ani pić wody, ani się wrocisz drogą, jążeś przyszedł”. [10] »I odszedł jiną drogą a nie wrocił się drogą, jąż był przyszedł do Betel. [11] »W tę dobę jeden prorok stary był w Betel, k niemu przyszedszy synowie jego i rozpowiedzą oćcu swemu wszytko, cso był uczynił mąż boży tego dnia w Betel, a ta słowa, jaż był mowił ku krolowi, rozpowiedzieli oćcu swemu. [12] »K nim ociec jich rzekł: „Ktorą drogą odszedł?” I ukazali drogę synowie jego, jąż był szedł mąż boży, jen był przyszedł s Juda. [13] »I rzekł ku swym synom: „Osiodłajcie mi osła.” A gdyż osiodłali, wsiadł [14] »i jechał za mężem bożym, i nalazł ji ❬siedzącego❭ pod terebintem, i rzekł ❬k niemu❭: „Tyliś mąż boży, jenżeś przyszedł s Juda?” On otpowie: „Jaciem.” [15] »W tę dobę rzecze k niemu: „Podź se mną do domu, aby jadł chleb”. [16] »On rzekł: „Nie mogę się wrocić ani z tobą jić, ani będę jeść chleba, ani będę pić wody w tem mieście, [17] »bo mowił Pan ku mnie słowem bożym rzekąc: Nie będziesz jeść chleba ani pić wody tam, ani się wrocisz drogą, jąż tam przydziesz”. [18] »On k niemu rzekł: „A jaciem prorok jako i ty, a anjoł mowił ku mnie słowem bożym rzekąc: Pojmi ji zasię z sobą do twego domu, aby jadł chleb a pił wodę”. Zełgał jim [19] »a pojął ji z sobą, i jadł chleb w domu jego a pił wodę. [20] »A gdyż siadł ku stołu, przemowił Pan ku prorokowi, jiż ji był zasię przywiodł. [21] »I wzwołał ku mężowi bożemu, jenże był przyszedł s Judy, rzekąc: „To mowi Pan: Iżeś nie był posłuszen ust bożych a nie chowałeś przykazania bożego, jeż był tobie przykazał Pan Bog twoj, [22] »a wrociłeś się, a jadłeś chleb, a piłeś wodę w tem mieście, ❬w❭ jem ❬em❭ przykazał tobie, aby nie jadł chleba ani pił wody, nie będziesz pochowan w grobie oćcow twych”. [23] »A gdyż jadł chleb a pił, osiodłał osła swego prorok, jegoż był zasię przywiodł, [24] »a gdyż pojdzie precz, nalazł ji lew na drodze i zabił ji, i było ciało jego porzucono na drodze, a osieł stał podle jego, a lew stał podle ciała martwego. [25] »A mężowie jidąc uźrzeli ciało porzucone na drodze a lwa stojącego podle ciała. A przyszedszy do miasta i roznieśli, w niemże ten stary prorok był. [26] »To usłyszaw prorok ten, jen ji był przywiodł z drogi, rzekł: „Mąż boży jest, jenże nie był posłuszen rzeczy ust bożych i dał ji Pan lwowi, i roztargał ji, i zabił podle słowa bożego, jeż mowił k niemu”. [27] »I rzekł ku swym synom: „Osiodłajcie mi osła”. A gdyż osiodłali, [28] »tedy on wsiadw na osła i szedł a nalazł ciało jego porzucone na drodze i osła a lwa stojące podle ciała, i nie jadł lew ciała ani osłowi cso uczynił. [29] »Tedy prorok wziąw męża bożego ciało i włożył je na osła a wrociw się i niosł je do miasta prorok stary, aby jego płakali. [30] »I położył ji w swem grobie a płakali jego rzekąc: „Biada, biada, bracie mój!” [31] »A gdyż ji opłakali, rzekł ku synom swym: „Gdy ja umrę, pochowajcie mię w grobie, w niemże to mąż boży pochowan, podle kości jego położcie kości me. [32] »Bo rychło napełni się rzecz, jąż mowił a przepowiedział słowem bożym przeciw ołtarzu, jen jest w Betel a przeciw wszytkim kościołom modlebnym na gorach, jeż są w mieściech samarskich”. [33] »Po tych słowiech nie odwrocił się Jeroboam z drogi swej nagorszej, ale zasię uczynił z napośledniejszego luda kapłany modł gornych; ktokoli chciał, napełnił rękę jego i był kapłanem modł gornych. [34] »A prze tę przyczynę zgrzeszył dom Jeroboamow a wywrocon i zagładzon z wirzcha ziemie. 
«  1 Księga Samuela 30 1 Księga Królewska 13 1 Księga Królewska 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.