Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 15
«  2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15 2 Księga Królewska 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lata siodmego a dwadzieścia Jeroboama krola israhelskiego krolował Azaryjasz syn Amazyjaszow krola Juda. [2] »W sześcinaćcie leciech był, gdyż począł krolować, a dwie a pięćdziesiąt lat krolował w Jerusalemie, jimię macierze jego Jetelija s Jerusalema. [3] »A czynił, cso było lubego przed Bogiem podle wszego, cso czynił Amazyjasz ociec jego. [4] »Ale wszakoż modł gornych nie zakaził, bo jeszcze lud obiatowal a zażegał obiaty na gorach. [5] »I poraził Bog krola a był trędowat aż do dnia śmierci swej a bydlił w domu w wolnem osobie, ale Joatan syn krolow sprawiał sień a sądził lud ziemski. [6] »Ale jini uczyncy Azaryjasza i wszytko, cso czynił, popisani w księgach uczynkow dni krolow Juda. [7] »I skonał Azaryjasz z swymi oćcy a pochowali ji z starszymi swymi w mieście Dawid, i krolował Joatan syn jego w miasto jego po niem. [8] »Lata trzydzieści a osmego Azaryjasza krola Juda krolował Zacharyjasz syn Jeroboamow nad Israhelem w Samaryi sześć miesiącow [9] »a czynił to, cso jest złe przed Bogiem, jako czynili oćcowie jego nie otstąpił od grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski. [10] »I zaprzysiągł się przeciw jemu Sellum syn Jabes i zabił ji jawnie, a zabiw ji i krolował w miasto jego. [11] »Ale jini uczyncy Zacharyjasza popisani są w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [12] »To jest ta rzecz boża, jąż mowił Pan ku Jen rzekąc: „Synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą siedzieć z ciebie na tronie israhelskiem”. I stało się tak. [13] »Sellum syn Jabes krolował dziewiątego a trzydzieści lata Azaryjasza krola Juda a krolował jeden miesiąc w Samaryi. [14] »Zatym wyjechaw Manaen syn Gaddy z Tersa i przyjał do Samaryjej, i zabił Sellum syna Jabes w Samaryi, a zagubiw ji i krolował w miasto jego. [15] »Ale jini uczyncy Sellum i sprzysiężenie jego, kako słożył stroże, to wszytko popisano w księgach uczynkow dni krolow israhelskich. [16] »Tedy pobił Manaen Tepsam a wszytki, ktorzy byli w niem, a kraje jego z Tersa, bo jemu nie chcieli odewrzeć, i zgubił wszytki żony jich brzemienne a rozrzazał je. [17] »Lata trzydzieści a dziewiątego Azaryjasza krola Juda krolował Manaen syn Gaddy nad Israhelem dziesięć lat w Samaryi [18] »a czynił złe uczynki przeciw Bogu, a nie odszedł od grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski po wszytki dni żywota jego. [19] »We dnioch jego przyjał Ful krol asyrski do Tersa i dawał Manaen Fulowi tysiąc libr śrzebra, aby jemu był na pomoc a poćwirdził krolewstwa jego. [20] »I położył Manaen śrzebro na israhelski lud wszytkim mocnym a bogatym, aby dawali krolowi asyrskiemu pięćdziesiąt łotow śrzebra na każde lato I wrocił się krol asyrski a nie bydlił w Tersa. [21] »Ale jini uczynkowie Manaen i wszytko, cso czynił, popisany są w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [22] »I umarł Manaen z swymi oćcy a krolował Faceja syn jego w miasto jego. [23] »Lata pięćdziesiątego Azaryjasza krola Juda krolował Faceja syn Manaen nad Israhelem w Samaryi dwie lecie [24] »a czynił to, cso jest złe przed Bogiem a nie otstąpił od grzechow Jeroboamowych syna Nabotowa jen ku grzechu przywiodł lud israhelski. [25] »I sprzysiągł się przeciw jemu Facee syn Romeli, książę wojski jego, i zabił ji w Samaryi na wieży w domu krolowie podle Argot a podle Aryb a s nim pięćdziesiąt mężow galaacskich, a zabiw ji krolował w miasto jego. [26] »Ale jini skutcy Facejaszowy i wszytko, cso czynił, popisany w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [27] »Lata pięćdziesiątego ❬a❭ drugiego Azaryjasza krola Juda krolował Facee syn Romeli nad Israhelem w Samaryi dwadzieścia lat [28] »a czynił, ❬csoż było❭ złe przed Bogiem, a nie otstąpił od grzechow Jeroboamowych syna Nabotowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski. [29] »We dnioch Facee krola Israhel przyjaw Teglatfalazar krol asurski i dobył Ajon a Abel Dom [u], a Mataa, a Janoe, a Cedes, a Azor, a Galaat, a Galilee i wszytkiej ziemie Neptalim i przeniosł je do Asyrskiej Ziemie. [30] »Tedy przysiągł a słożył leść Ozee syn Ela przeciw Facee synu Romeli i zabił ji, a zabiw ji krolował w miasto jego we dwudziestu lat Ozee syna jego [31] »Ale jini skutcy Facee i wszytko, cso czynił, popisano w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [32] »Lata wtorego Facee syna Romeli, krola israhelskiego krolował Joatan syn Ozyje krola Juda. [33] »Dwadzieścia i pięć lat był w starz, gdy był począł krolować, a sześćnaćcie lat krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Jeruza dziewka Sadochowa, [34] »a czynił, cso lubego było przed Bogiem, podle wszech uczynkow Ozyjasza oćca swego ❬czynił❭. [35] »Ale modł gornych nie zatracił, bo jeszcze lud obiatował a zażegał obiaty na gorach. On udziałał drzwi domu bożemu przewysokie. [36] »Ale jini skutcy Joatanowy i wszytko, cso czynił, to popisano w księgach skutkow dni krolow Juda. [37] »W tych dnioch począł Pan słać do Judzskiej Ziemie Razym krola syrskiego a Facee, syna Romeli. [38] »I umarł Joatan z swymi oćcy a poch❬o❭wan s nimi w mieście Dawid oćca swego a kr❬o❭lował Achaz syn jego w miasto jego. 
«  2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15 2 Księga Królewska 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.