Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 14
«  2 Księga Królewska 13 2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Drugiego lata Joasa syna Joatasowa, krola israhelskiego, krolował Amasyjasz syn Joasow, krola judzskiego. [2] »W piąci a we dwudziestu leciech był, gdyż począł krolować, a dziewięćnaćcie lat krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Joaden s Jerusalema. [3] »I uczynił prawdziwie przed Bogiem, ale wszako nie jako Dawid ociec jego. Podle wszego, cso czynił Joas ociec jego, czynił jest, [4] »kromie tego, iże modł gornych nie zatracił, bo jeszcze lud obiatował a palił wonne obiaty na gorach. [5] »A gdyż odzierżał krolewstwo, zbił ty sługi swe, jiż to byli zabili oćca jego. [6] »Ale synow tych mężobojec nie zbił, podle tego jako pisano w księgach zakona Mojżeszowa ❬...❭ rzekąc: „Nie umrą oćcowie za syny ani synowie za oćce, ale każdy w swem grzesze ma umrzeć.” [7] »On pobił Edomskie na udolu solnem dziesięć tysiącow mężow, wwiązał się w skałę w boju a zdział jej jimię Jezetel aż do tego dnia. [8] »Tedy Amazyjasz posłał ❬posły❭ ku Joasowi synu Joatasowu, syna Jenowa, krola israhelskiego rzekąc: „Podź a pokusiwa się”. [9] »I odesłał krol Joas israhelski Amaz❬yj❭a❬sz❭owi krolowi judzskiemu rzekąc: „Karduus libański posłał ku cedrowi, jen jest na Libanie, ❬rzekąc❭: „Daj dziewkę synu memu za żonę”. Tedy źwierzęta leśna, jaż ❬są❭ na Libanie, szedszy i potłoczyły karduus. [10] »Pobiw i wzmogłeś się nad Edomskimi, i podniosło się sierce twe, miej dosyć na swej chwale a siedzi w twem domu. Przecz wzbudzasz złe, aby padł ty a judzskie pokolenie z to[d]bą?” [11] »I nie pozwolił Amazyja. Tedy Joas krol israhelski jał i pokusiłasta się on a Amazyjasz krol Juda w Betsames w miasteczku judzskiem. [12] »I pobit Judas od Israhela, i uciekł każdy do stanu swego. [13] »Ale Amasyjasza krola Juda, syna Joasowa, syna Otozyjaszowa jął Joas krol israhelski w Betsames i przywiodł ji do Jerusalema, i skaził mur Jerusalemski od brony efrai❬m❭skiej aż do brony kątowej na cztyrzysta łokiet. [14] »I pobrał wszytko złoto a śrzebro i wszytki sędy, jeż nalazł w domu bożem i w skarbiech krolowych, a syny ślachetne, i wrocił się do Samaryjej. [15] »Ale jini uczyncy Joas krola, jeż czynił, a moc jego, jąż bojował przeciw Amazyjaszowi krolowi Juda, to wszytko popisano w księgach uczynkow dni krolow israhelskich. [16] »I umarł Joas z swymi oćcy a pochowan w Samaryi z krolmi israhelskimi i krolował Jeroboam syn jego w miasto jego. [17] »A był żyw Amazyjasz syn Joasow, krol judzski, potem gdyż umarł Joas syn Joatasow, krola israhelskiego, dwadzieścia i pięć lat. [18] »Ale jini uczyncy Amazyjaszowy i wszytko, cso czynił, są popisany w księgach skutkow dni krolow judzskich. [19] »I stało się przysiężenie przeciw jemu w Jerusalemie, tedy on uciekł do Lachys. I posłali po niem do Lachys, i zabili ji ❬tu❭ [20] »a odniesion na koniech i pochowan w Jerusalemie z swymi oćcy w mieście Dawid. [21] »Tedy wszytek lud judzski wziąwszy Azaryjasza w sześcinaćcie lat w starz i ustawili ji krolem w miasto jego oćca Amazyjasza. [22] »Ten jest udziałał Ailam a nawrocił Judzskiej Ziemie, [a] gdyż umarł krol s oćcy swymi. [23] »Lata piątegonaćcie Amazyjasza syna Joaszowa krola Juda krolował Jeroboam syn Joasow, krola israhelskiego w Samaryi jeno a czterdzieści lat [24] »a czynił to, cso jest złego przed Bogiem. Nie odstąpił ode wszech grzechow Jeroboamowych syna Nabotowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski. [25] »Ten nawrocił kraje israhelskie od Weścia Emacskiego aż do Morza Pustego podle rzeczy Pana Boga israhelskiego, jeż mowił przez sługę swego Jonasa, syna Amaty proroka, jen był s Jet, jeż jest w Ofer. [26] »Bo Pan widział udręczenie israhelskiego luda gorzkie barzo a iże są pogubieni aż do zawartych w ciemnicy i nanieślachetniejszych, a nie był, kto by wspomogł Israhelowi. [27] »A nie mowił Pan, aby zatracił jimię Israhelowo z podniebia, ale zbawił je przez Jeroboam[ow] a syna Joaszowa. [28] »Ale jini uczyncy Jeroboamowi i wszytko, cso czynił, a moc jego, jąż bojował, a kako nawrocił Damaszek a Emach ❬judzskie❭ Israhelskiej Ziemie, to wszytko pisano w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [29] »I skonał Jeroboam z swymi oćcy, z krolmi israhelskimi, i krolował Zacharyjasz, syn jego ❬w miasto jego❭. 
«  2 Księga Królewska 13 2 Księga Królewska 14 2 Księga Królewska 15  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.