Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 23
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Dawid będąc star a pełen dni ustawił krolem Salomona syna swego nad Israhelem. [2] »A sebraw książęta israhelska i kapłany, i kościelne sługi, [3] »i zliczony sługi kościelne ode dwudziestu lat a nadto, i naleziono ośm a trzydzieści tysiącow mężow. [4] »Z tych wybrani są a rozdzieleni k służbie domu bożego dwadzieścia a cztyrzy tysiące, proboszczow a sądź sześć tysiącow. [5] »A wrotnych cztyrzy tysiące a tylkież śpiewakow śpiewając Panu na gęślach a na organiech, jeż uczynił Dawid ku śpiewaniu. [6] »I rozdzielił je Dawid po oczrzedziach synow Lewi, to jest Jersonowych a Kaatowych, a Merary. [7] »A ❬z❭ Jersonowych: Leedam a Semej. [8] »A synowie Leedan: książęta Jejel a Secham a Jeel, trze. [9] »Synowie Symeonowi: Salomit a Ozyjel, a Aram, ci trze, ci książęta czeladzi Leedamowych. [10] »Potem synowie Semeowi: Lecha, Zyza a Jaus, a Baryja, ci cztyrze synowie Semeowi[11] »I był Lech pirwy a Zyza drugi, ale Jaus a Baryja nie miałasta wiele synow, a przetosta w jenej czeladzi a w jenem domu policzona. [12] »Synowie Kaatowi: Amram a Izar, Ebron a Ozyjel, cztyrze synowie. [13] »Synowie Amramowi: Aaron a Mojszesz. I odłączon Aaron, aby służył [a] ❬w❭ święci świętych i synowie jego aż na wieki a aby zażegał kadzidło Panu podle obyczaja swego a błogosławił jego jimię wiecznie. [14] »A takież Mojszesza, człowieka bożego, synowie przyliczeni są w pokolenie Lewi. [15] »Synowie Mojżeszowi Jerson a Elijazer. [16] »Synowie Jersonowi: Sebuel pirwy. [17] »I byli synowie takież Eleazarowi: Roboja pirwy i nie miał Elijazar jinich synow. Ale synowie Robojaszowi rozpłodzili się barzo. [18] »Synowie Izarowi: Salomit pirwy. [19] »Synowie Ebronowi: Jeryjachu pirwy, Amazyjasz drugi, Jazyjel trzeci, Jechram czwarty. [20] »Synowie Oz❬yj❭elowi: Micha pirwy, Jezyja drugi. [21] »Synowie Merary: Mooli a Muzy. Synowie Mooli: Eleazar a Cys. [22] »A umarł Eleazar nie mając synow, jeno dziewki i pojmowali je sobie synowie Cys, bracia jich. [23] »Synowie Muzy: Mooli a Eder, a Jerymit, trze. [24] »To są synowie Lewi w swem pokoleniu i w czeladziach swych książęta po oczrzedziach i po liczbach każdej głowy, jiż czynili działa w służbie domu bożego ode dwudziestu lat a nadto. [25] »Bo rzekł Dawid: „Otpoczynienie dał Bog israhelskim ludziem swym a przebytek aż na wieki w Jerusalemie. [26] »Nie będzie trzeba służby sługam kościelnym, aby więcej stan nosili i wszytki jego sędy k służbie. [27] »A tak podle przykazania Dawidowa napośledź by policzono synow liczbę ode dwudziestu lat a nadto. [28] »I będą pod ręką synow Amonowych ku potrzebie domu bożego w sieniach a w poświętnych komorach i w mieśćcu oczyścienia i w poświętnicy i we wszech uczyncech służebności kościoła bożego. [29] »Ale kapłani ustawieni będą nad chleby poświętnymi a nad obiatą chlebową i nad przasnki, i nad prześnicami, i nad kotły, i nad chlebem prażonym na panwi a nad warzonym, i nade wszą wagą, i nad miarą [30] »ale sługi kościelne aby stali rano ku chwaleniu a ku śpiewaniu Panu a takież k wieczoru [31] »tak w obiatach kadzidlnych domu bożego, jako w soboty i w kalendy, i na jina święta podle liczby a duchownych obyczajow [a] wszelkie rzeczy ustawnie [stojcie] przed Bogiem, [32] »A ostrzegajcie zachowania stanu zaślubienia i rzędu świętnego i obyczaja synow Aaronowych, swej braci, aby przysługowali w domu bożem. 
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.