Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 24
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 2 Księga Kronik 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem synow Aaronowych ci działowie będą: Synowie Aaronowi: Nadab a Abiju, Eleazar a Itamar. [2] »I umarłasta dwa, Nadab a Abiju przed oćcem swym przez synow a kapłaństwa używał Itamar a Eleazar. [3] »I rozdzielił Dawid, to jest Sadocha z synow Eleazarowych a Abimalech z synow Itamarowych podle oczrzedzi swych i ❬służby❭. [4] »I nalezieni są wielim więcej synow Eleazarowych miedzy mężmi książęty niż synow Itamarowych. I rozdzielił jim, to jest synom Eleazarowym, sześćnaćcie książąt po czeladziach a domiech, a z synow Itamarowych ośm książąt po czeladziach a domiech swych. [5] »A tak jest oboję tę czeladź rozdzielił miedzy sobą losmi, bo była książęta ta święci i domu bożego tako z synow Eleazarowych, jako z synow Itamarowych. [6] »I popisał je Semejasz, syn Natanaelow, pisarz sług kościelnych, przed krolem i przed książęty, i przed kapłanem Sadochem a Achymelech, synem Abijatarowym, i przed książęty kapłańskiej czeladzi a sług kościelnych: jeden dom, jen mimo jine był powyszon, Eleazarow, a drugi dom, jen pod sobą miał ostanie, Itamarow[i]. [7] »I wyszedł pirwy los Jojaryb, drugi Jedeje, [8] »trzeci Harym, czwarty Seorym, [9] »piąty Melchyje, szosty Majnan, [10] »siodmy Akos, osmy Abija, [11] »dziewiąty Hyjensu, dziesiąty Sechenna, [12] »jedennaćcie Elijaryb, dwanaćcie Jachym, [13] »trzynaćcie Offa, czternaćcie Izbaal, [14] »piętnaćcie Relga, sześćnaćcie Eminer, [15] »siedmnaćcie Ezyr, ośmnaćcie Abezes, [16] »dziewiątynaćcie Fatejas, dwadzieścia Jezechyjel, [17] »dwadzieścia i jeden Lachym, dwadzieścia i dwa Gamul, [18] »XXIII Dalijan, XXIV Mazaan. [19] »Ta otrzedź synow Lewi podle służeb swych aby wchadzali w dom boży a podle rzędu swego pod ręką Aaronową, oćca swego, jako przykazał Bog Israhelu. [20] »A tak z synow Lewi, jiż ostatni byli: z synow Amranowych kapłani byli Subhael a synowie Subhaelowi Jedera. [21] »Ale z synow Roboe książę Jezyjasz [22] »a Izaarys syn Salemot, ale Salemotow syn Jenadyjar [23] »a syn jego Jeryjan pirwy, Amaryjasz drugi, Zazyjel trzeci, Jetmaon czwarty. [24] »Syn Ezyjelow Micha, syn Michow Samir, [25] »brat Michow Jezyja, syn Jezyje Jachar. [26] »Synowie Merary Mooli a Muzy, syn Jozyjamow Bennon [27] »a syn Merary Ozyjan, a Soem a Sachur a Ebry. [28] »A Mooli syn Eleazar, jen nie miał dzieci. [29] »Ale syn Cys Jeramel. [30] »Synowie Muzy Mooli a Edera, a Serymut. Ci synowie Lewi podle domu czeladzi swych. [31] »Miotali są i oni losy przeciw ❬...❭ 
«  1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24 2 Księga Kronik 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.