Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 5
«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[2] »❬...❭ się. Ale pirworodzeństwo dano Jozefowi. [3] »Potem synowie Rubenowi, pirworodzonego Israhelowa: Enoch a Fallu, Ezrom a Karym. [4] »Synowie Johelowi: Samaja jego syn, Gog syn jego, Semej syn jego, [Baal syn jego,] [5] »Micha syn jego, Reeja syn jego, Baal syn jego, [6] »Jeera syn jego, jegoż jętego wiodł Teglatfalazar, krol asyrski, a był książęciem w pokoleniu Rubenowu. [7] »Ale bracia jego i wszytka rodzina, gdyż liczeni byli po czeladziach swych, mieli książęta Jechel a Zacharyjasza. [8] »Potem Baala, syn Azat, syna Sama, syna Johel, on bydlił w Aoer aż do Nebo a Belmeon. [9] »A przeciw wschodu słunecznemu bydlił aż do weścia puszczej a rzeki Eufraten, a wieliką liczbę dobytka mieli w ziemi Galaad. [10] »We dniech Saulowych bojowali przeciw Agareńskim i zbili ony a bydlili w miasto jich w przebytcech jich i we wszej stronie, ktoraż patrzy na wschod słuńca Galaad. [11] »Synowie Gaadowi a pokolenie jich przebywali w ziemi Baasan aż do Selcha. [12] »Johel na głowie a drugi Sofan, ale Janaj a Sofa w Baasan. [13] »Bracia jich po czeladziach rodzin swych: Michael a Mosollam, a Sebe, a Jore, a Jatan, a Zej, a Zeber, siedm. [14] »Ci są synowie Abijahel, syna Hury, syna Jaid, syna Gaad, syna Michael, syna Jesej, syna Jeddo, syna Buz. [15] »Ale bracia syna Abdyjel, syna Guny, książęta domow po czeladziach swych. [16] »Bydlili w Galaad a w Bazan i w wieśnicach jich, i we wszech przedmieściach arnońskich aż do miedz. [17] »Wszytcy ci zliczeni są w dnioch Joatan, krola Juda a we dnioch Jeroboama, krola israhelskiego. [18] »Synowie Rubenowi a Gadowi, a połpokolenia Manassowa, mężowie bojowni, szczyty nosząc a miecze a ciągnąc łęczysko, a umiejący ku bojom cztyrzy a czterdzieści tysiącow a siedmset a sześćdziesiąt jidących ku boju. [19] »I bojowali przeciw Agareńskim, ale Itureńszczy a Nafej, a Nodab [20] »dali jim pomoc. I poddani są Agareńszczy w jich ręce i wszytki, ktorzy byli s nimi, bo Boga wzywali bojując a usłyszał je, przeto iże byli uwierzyli weń. [21] »A pobrali jim wszyćko, csoż mieli, wi❬e❭lbłądow sześćdziesiąt tysiącow, owiec dwieście a pięćdziesiąt tysiącow, osłow dwa tysiąca a ludzi sto tysiącow. [22] »Ale ranionych wiele padło, bo był boj gospodnow. I bydlili tu w miasto jich aż do przeniesienia. [23] »Ale synowi❬e❭ połupokolenia Manassowa dzierżeli ziemię ot końcow bazańskich aż do Baalhejmon a Sanyr, a gory Ermon; wielika zaiste liczba była. [24] »A ta była książęta domow po przyrodzonych jich: Efer a Jesy, a Belichel, a Eryjel, a Jeremija, a Odoja, a Jedyjel, męże przesilni a mocni, a mienujące wojewody w czeladziach swych. [25] »Potem opuścili Boga oćcow swych a nieczyścili po bodzech ❬ludzi❭ tej ziemie, jeż to otniosł Pan przed nimi. [26] »I wzbudził Bog israhelski duch Ful, krola israhelskiego a duch Teglatfalazar, krola Assur i przeniosł Ruben a Gaad, a połupokolenie Manassowo a przywiodł je do Ala a Abor, a do Ara, a do rzeki Gozam aż do tego dnia. 
«  2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 5 1 Księga Kronik 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.