Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 7
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem synowie Izacharowi: Tola a Fua, a Jasub, a Samaron, cztyrze. [2] »Synowie Tola: Ozy a Rafaja, a Jeryjel, a Jemaj, a Jebsen, a Samuhel, książęta po domiech rodziny swej. Z rodzaju Tola mężowie przesilni zliczeni są we dnioch Dawidowych dwadzieścia tysiącow i dwa i sześćset. ❬...❭ [3] »❬...❭ [4] »❬...❭ Wiele zaiste mieli żon a synow. [5] »A bracia jich po wszech przyrodzonych, synowie Izacharowi, przeudatni ku bojowaniu siedm a ośmdziesiąt tysiącow zliczeni są. [6] »Synowie Benijaminowi: Bale a Bochor, a Adyjehel, trze. [7] »Synowie Bale: Esbon a Ozy, a Ozyjel, a Zerymot, a Urata, pięć książęta czeladzi a ku bojowaniu przeudatni, a liczba jich dwa i dwadzieścia tysiącow a trzydzieści i cztyrzy. [8] »Potem synowie Bochor: Zanim a Joas, a Elijezer, a Elijoenaj, a Amry, a Jerymot, a Abija, a Nachor, a Almatan, wszytcy ci to synowie Boechor. [9] »I zliczeni są po swych czeladziach ksią❬żę❭ta przyrodzona ku bojom przesilni dwadzieścia tysiącow a dwieście. [10] »Potem syn Adyhel Balam, ale synowie Balam: Hikus a Benijamin, a Aoch, a Chana, a Jotam, a Tarsys, a Chajizar. [11] »Wszytcy ci synowie Adyjel książęta przyrodzonych swych, mężowie przesilni, sied❬m❭naćcie tysiącow a dwieście jidących ku boju. [12] »Ale Sefan a Asan byli synowie Hyr, a Asym był syn Aser. [13] »Potem synowie Neptalimowi: Jasyjel a Guni, a Asar, a Sellum był syn Balaa. [14] »Potem syn Manasse Ezryjel, ale nieślubna jego Syra urodziła Matyr, oćca Galaad. [15] »Matyr wziął żony synom swym, Apfron a Sefan, a mieli siostrę jimieniem Maacha, a jimię synu drugiemu Salfaat i urodziły się są Salfaat dziewki. [16] »A porodziła Maacha, żona Matyrowa syna a udziałała jemu jimię Fares, ale jimię brata jego Sares, a synowie jego Ulam a Racem. [17] »Potem ❬syn❭ Ulam Baldan. Ci to są synowie Galadowi, syna Matyr, syna Manasse. [18] »Siostra lepak jego Rejina urodziła krasnego męża a Abijezer, a Nikola. [19] »Zatym byli synowie Semida: Ahin a Sychem, a Licy, a Aman. [20] »Lepak synowie Efrajimowi są: Tala, syn jego, Baret, syn jego, Talat, syn jego, Elada, syn jego, Talat, syn jego, a tego syn Zadab, [21] »a tego syn Futala, a tego syn Efer a Elad. Potem zbili je mężowi❬e❭ Jet tu nierządnie, bo seszli byli, aby się w jich jimienie wwiązali. [22] »I płakał Efraim, ociec jich, wiele dni i przyszli bracia jego, aby cieszyli ji. [23] »I wszedł ku swej żenie, jaż poczęła a porodziła syna, a wezwała jimię jego Beryja, przeto iże we złych czasiech domu jego wyszedł jest. [24] »Potem dziewka jego była Sara, jaż wzdziałała Beteron niższy i swirzchni a Ozemsara. [25] »Ale syn jej Rafa a Rezef, a Tale, z niegoż to urodził się Taan, [26] »jen urodził Laadon. Tego syn Amijud urodził Elijasama, [27] »z niegoż wyszedł Nun, ktoryż miał syna Josue. [28] »Siedzenie jich a przebywanie było jest Betel [synow jich] z dziewkami jich a przeciw wschodu słuńca Noran, a ku zapadnie stronie Gazer i dziewki jego, Sychem też z dziewkami swymi aż do Gazam a dziewki jego. [29] »Blisko ot synow Manasses Betsan a dziewki jego, Tana [i] a dziewki jego, Maggedo a dziewki jego, Dor a dziewki jego, w tych bydlili synowie Jozefowi, syna Israhelowa. [30] »Synowie Asserowi: Jomna a Jesua, a Isuj, a Baraja, a Sara, siostra jich. [31] »Potem synowie Baryja: Heber a Melchyjel. On jest ociec Barzait. [32] »Potem Eber urodził Jeflat a Sober, a Otan, a Helem, a Suaa, siostrę jich. [33] »Synowie Jeflat: Foset a Chamaal, a Sef. Ci to są synowie Jeflat. [34] »Synowie Somer: Achy a Roagaa, a Raba, a Aram. [35] »Potem synowie Helen, brata jego: Sufa, a Jemma, a Selles, a Hamaj. [36] »Synowie Zufa: Suel, Amafed a Sual, a Bery, a Amra, [37] »a Booz a Odoz, a Samma, a Salusa, a Jetran, a Bera. [38] »Synowie Eter: Jefone a Fasfa, a Ara. [39] »Ale synowie Ola: Aree a Anihel, a Resyja. [40] »Wszytcy ci synowie Aser książęta rodzajem, wyborni a przesilni wojewody wojewod a liczba jich wieku, jiż to gotowi są ku boju, sześćnaćcie tysiącow. 
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.