Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 9
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zliczon jest wszytek Israhel a liczba jich popisana jest w księgach krolow israhelskich a Juda, a przewiedzeni są do Babiłona prze swe zgrzeszenie. [2] »Ktorzy ❬...❭ przebywali pirwi w jimieniach swych a w mieściech israhelskich a kapłani, a uczeni, a prorocy. [3] »A bydlili w Jerusalem z synow Juda a z synow Benijamin, a z synow Efraim a Manase: [4] »Otej, syn Amijud, syna Semry, syna Omidi, syna Boni, z synow Fares, syna Juda. [5] »A z Sylom: Asija, pirworodzeniec, a synowie jego. [6] »Potem z synow Zara Jehuel a braciej jego: sześćset a dziewięćdziesiąt. [7] »Potem z synow Benijamin: Salo, syn Mozollam, syna Odyja, syna Azana, [8] »a Johanna, syn Jeroam, a Ela, syn Ozy, syna Mochry, a Mosollam, syn Safatyje, syna Ruhuhel syna Jebanije, [9] »a bracia jich po czeladziach swych dziewięćset a pięćdziesiąt a sześć. Wszytcy ci książęta przyrodzonych swych po domiech oćcow swych. [10] »z kapłanow: Jojada, Joraryb a Jachym, [11] »a Azaryjasz, syn Belchyje, syna Mosollam, syna [syna]Sadochowa, syna Merajot, syna Achytof, biskup[a] domu bożego. [12] »Potem Adaja, syn Jeroam, syna Fasor, syna Melchyja, a Masyja, syn Adyhel, syn Jezra, syna Mosollam, syna Mesollamot, syna Emer. [13] »Ale bracia jich książęta po czeladziach swych tysiąc siedmset a siedmdziesiąt, przesilni udatnością ku działaniu potrzeby służebnej w domu bożem. [14] »z kościelnych sług: Semeja, syn Asuba, syna Ezrykam, syna Asebin z synow Merary. [15] »Bachakkar, tesarz, a Gaal, a Machama, syn Micha, syna Zekry, syna Asaf, [16] »a Obdyjasz, syn Semeje, syna Galal, syna Idytum, a Barachyja, syn Asa, syna Elchana, jen przebywał na sieniach Neptalim. [17] »Potem wrotni: Sellum a Achym, Telmon a Achymam, a bracia jich, ale i książęta [18] »aż do tego czasu we wrociech krolowych na wschod słuńca, strzegąc sługi kościelne otrzedziami swymi z synow Lewi. [19] »Sellum, syn Chore, syna Abijazaf, syna Chore, z bracią swą i z domem oćca sweg❬o❭, ci to są Choryte nad działy służebnymi, stroże sieni kościelnej świadzieczstwa i czeladzi jich po otrzedziach stanow[ych] bożych strzegąc weścia. [20] »Potem Finees, syn Eleazarow, był wojewoda jich przed Bogiem. [21] »Ale Zacharyjasz, syn Mozollam, wrotny wrot stanu świadeczstwa. [22] »Wszytcy ci to wybrani ku wrotnicstwu wrot dwieście a dwanaćcie, popisani we wsiach włostnych, jeż to ustawili są Dawid a Samuel prorok na jich wiarę, [23] »tak je, jako syny jich we wrociech domu bożego a w stanie świadeczstwa otrzedziami swymi. [24] »Po cztyrzech wietrzech byli wrotni, to jest na wschod słuńca a na zapad, a na połnocy, a na południe. [25] »Bracia też jich we wsiach przebywali a przychadzali w soboty swe ot czasu aż do czasu. [26] »Tym cztyrzem sługam kościelnym swierzona była wszytka liczba wrotnych i byli strzegący sędow a skarbow domu bożego. [27] »A około kościoła bożego bydlili w strożach swych, aby gdyżby czas był, oni rano otwierali drzwi. [28] »Z jich pokolenia byli i nad sędy służącymi, bo w liczbę wnaszali sędy i wynaszali. [29] »Z nich a ktorym polecony były sędy święte, włodnęli nad chleby a nad winem, a nad ole❬j❭em i kadzidłem, i wonnymi rzeczami. [30] »Ale synowie kapłańszczy maści ❬z❭ woniających [maści] ❬rzeczy❭ działali. [31] »A Matatyjasz, sługa kościelny, pirworodzeniec Sellum chorycskiego, włodarzem ❬był❭ nad wszytkim, jeż w panwi prażono. [32] »A potem z synow Kaatowych, braciej jich, włodnęli chleby poświętnymi, aby zawżgi nowych na każdą sobotę przyprawili. [33] »Ci to są książęta śpiewakow po czeladziach kościelnych sług, jiż w poświętnych komorach bydlili, tak aby we dnie i w nocy ustawnie swą służbą służyli. [34] »I ostały książęta głowna sług kościelnych po czeladziach swych w Jerusalemie. [35] »Potem w Gabaonie bydlili ociec Gabaonow Jajel, a jimię żenie jego Maacha, [36] »syn pirworodzony jego Abdon a Ssus, a Cys, a Baal, a Ner, a Nabat, [37] »Jedor takież a Hajo, a Zacharyjasz, a Machalot. [38] »Potem Machelot urodził Semaa, a ci bydlili kromie krain włości braciej swej w Jerusalemie z bracią swą. [39] »Ale potem Ner urodził Cys, a Cys urodził Saula, a Saul urodził Jonatan a Me❬l❭chyzne, Abinab a Izbaele. [40] »Potem syn Jonatow Merybaal, a Merybaal urodził Micha. [41] »Potem synowie Micha: Fiton a Amalech, a Atara, a Haza. [42] »❬Potem Ahat❭ urodził Jara, a Jara urodził Almalata a Zamry. Zamry potem urodził Mooza. [43] »A Mooz urodził Baana, jegoż syn Rafaja urodził Eleza, z niegoż poszedł Hezel. [44] »Potem Hezel miał synow sześć tymi to jimieńmi: Eksrycham, Botru, Izmahela, Saryja, Abadyja, Anan. Toć są synowie Ezeelowi
«  1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.