Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I lepak Pan rzekł: „Wyciesz sobie dwie cce kamienne ku pirwym podobne, a napiszę na nich słowa, ktore są miały cki, ktoreś złamał. [2] »Bądź gotow rano, aby wszedł tudzież na gorę Synaj, i staniesz se mną na wirzchu gory. [3] »A niżadny nie wnidzie z tobą ani widzian będzie ktokoli po wszej gorze, a owce i woły nie będą pasieni przeciw jej”. [4] »I wyciosał Mojżesz dwie cce kamienne, jakie przedtym były, a w nocy powstaw wszedł na gorę Synaj, jako był jemu przykazał Pan, niosę z sobą cki. [5] »A gdyż zstąpił Pan przez obłok, stał Mojżesz z nim, wzywaję jimię boże, [6] »jemuż mijającemu się rzekł: „Panujący Panie Boże, miłosierny i miłościwy, cirzpiędliwy a wielkiego ślutowania i sprawiedliwy, [7] »jenże strzeżesz miłosierdzia nad tysięcy, jenże sjimasz nieprawość i winy, i grzechy a niżadny przed tobą sam od siebie niewinien jest, jenże wracasz nieprawość [ot] oćcow synom i wnuczętom do trzeciego i czwartego pokolenia”. [8] »Tegdy rychle Mojżesz skłoniw się skurczył się na ziemi a pokłoniw się [9] »rzekł: „Acz nalazł jeśm miłość w opatrzeniu twem, Panie, proszę, aby szedł s nami, boć lud twardej szyje jest, a odejmi nieprawość naszę i grzechy a nas sobie miej”. [10] »Otpowiedział Pan: „Ja wejdę w ślub, ktory wszytcy uźrzą, uczynię znamię to, ktorego nigdy nie widali na ziemi ani w ktorem rodu, aby widział lud ten, ❬w❭ ktorego pośrzodku ty jeś, skutek boży groźny, jenże chcę uczynić. [11] »Zachowasz wszytko, csożeśm dziś przykazał tobie, ja sam wyrzucę przed obliczym twym Amorejskiego a Kananejskiego, a Etejskiego, a Ferezejskiego, a Ewejskiego, a Jebuzejskiego. [12] »Waruj się, aby nigdy z przebywaczmi ziemie onej w przyjaźń nie wchadzał, bo by to tobie było na upadnienie, [13] »ale ołtarze jich skaź a słami jich sochy, a lasy jich spodrębaj. [14] »Nie kłaniaj się bogu cudzemu, Pan, Mściciel jimię jego, Bog jest obrońca. [15] »Nie wchodzi ni-w-żadną smowę s ludźmi tych krajin, by gdyby nieczystotę uczynili z swymi bogi, kłaniając się modłam swym, [a] ❬nie❭ wezwałby ciebie niekto, aby jadł s jich obietowania, [16] »ani żony s jich dziewek pojimaj synom twym, aby gdyżby ony snieczyściły, nie kazały nieczyś❬ci❭ć synom twym z bogi jich. [17] »Bogow dętych nie czyń sobie. [18] »God prześniczych ostrzegaj. Za siedm dni pożywać będziesz prześnic, jakoż jeśm przykazał tobie, czasu żniwa nowych rzeczy, bo miesiąca letniego czasu wyszedł jeś s Ejipta. [19] »Wszelkie, ktore otwiera żywot rodu samcowego, moje będzie. Se wszech źwierząt, tak z wołow jako z owiec, me będzie. [20] »Pirworodzone oślicze wypłacisz owcą, paknięli[by] wypłaty nie dasz za nie, zabito będzie. Pirworodzeńca synow twych wypłacisz ani się ukażesz w opatrzeniu mem prozen. [21] »Sześć dni robić będziesz, dzień siodmy przestaniesz orać i siać. [22] »Gody tydniowe uczynisz sobie w pirwych urodach żniwa swego pszenicznego a gody, gdyż wroci sie czas letni, wszyćko zgromadzisz. [23] »Po trzy czasy lata ukaże się każdy samczek twoj w widzeniu wszechmogącego Pana Boga israhelskiego. [24] »A gdyż wyżonę pagany od twego lica a rozszyrzę granice twe, niżadny nie będzie sie przeciwić ziemi twej, a gdyż będziesz wstępować a ukażesz sie przed obliczym Pana Boga twego trzykroć w rok. [25] »Nie będziesz ofierować na kwaszonem chlebie krwie ofiery mej ani ostanie do jutra s ofiery God Prześnic. [26] »Pirwe urody użytkow ziemie twej ofierować będziesz w domu Pana Boga twego. Nie będziesz warzyć koźlęcia w mlece macierze jego”. [27] »I rzekł Pan ku Mojżeszowi: „Popisz sobie słowa ta, ktorymi i z tobą, i z syny israhelskimi śćwirdziłeśm ślub”. [28] »Przeto był Mojżesz tam z Panem cztyrdzieści dni i cztyrdzieści nocy, chleba nie jadł ani wody pił, i popisał na ckach słowa ślubu ❬...❭ przykazania. [29] »A gdyż szedł Mojżesz z gory Synaj, dzirżał dwie cce świadeczstwa a nie wiedział, iże rogate było lice jego z towarzystwa rzeczy bożej. [30] »Ale widząc Aaron i synowie israhelszczy rogatą Mojżeszową twarz, bojeli się blizu przystępić. [31] »Ale przyzwani będąc od niego, wrocili się tako Aaron jako i książęta wszego pospolstwa, a gdy mowił jest, [32] »przyszli k niemu też wszytcy synowie israhelszczy, ktorym przykazał wszytko, cso był słyszał od Boga na gorze Synaj. [33] »A dokonaw rzeczy i włożył zakrycie na lice swoje, [34] »ktore wchodzę ku Bogu a mowię z nim odjimał, aliżby nie wyszedł. Tedy mowił synom israhelskim wszyćko, cso było przykazano jemu. [35] »Ktorzy widzieli są lice Mojżeszowo wychodzącego być rogate, ale zakrywał opięć on lice swe, acz gdy mowił k nim. 
«  2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.