Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A udziałał Beseleel skrzynią z drzewia setym, mającą połtrzecia łokcia na dłużą a połtora na szyrz, a wzwysz połtora łokcia i obłożył ją złotem przeczystym wnątrz i zewnątrz, [2] »a udziełał na nią koronę złotą około, [3] »a ulaw cztyrzy kręgi złote przez cztyrzy węgły jej, dwa kręgi na jednem boce, a dwa na drugiem. [4] »żerdzi udziełał z drzewia setym, ktore powlekł złotem, [5] »a ty przewlekł przez kręgi, ktore były na boce skrzynki ku noszeniu jej. [6] »I uczynił przykrywadło, toczusz modlitewnicę z złota przeczystego połtrzeciego łokcia na dłużą a połtora na szyrzą, [7] »też dwa anjoły ze złota klepanego, ktore postawił s obu stronu przykrywadła: [8] »anjoł jeden s wirzchu jednej strony a anjoł drugi[ej] s wirzchu drugiej strony, dwa anjoły na obu wirzchu przykrywadła, [9] »ściągnąwszy skrzydła a przykrywszy modlewnią, na się i na dckę społu patrzęcy. [10] »Udziełał i stoł z drzewia setym wzdłużą dwu łoktu a na szyrzą łokieć, ❬ktory❭ miał wysokość połtora łokcia, [11] »i obłożył ji zło[te]tem przeczystym a udziełał jemu obrębę złotą około, [12] »a na tej obrębie koronę złotą rozmajicie rytą cztyr palcow, a nad tą jiną koronę złotą. [13] »Ulał a cztyrzy obręczy złote, ktore położył po cztyrzech węglech po każdej nodze stołowej [14] »przeciw koronie i przewlecze przez nie żerdzi, aby mogł stoł noszon być. [15] »A ty żerdzi udziełał z drzewia setym, a obłożył je złotem, [16] »a ssędy ku rozmajitej potrzebie stołowej, octowe czbany, banie, czesze i kadzidlnice z złota czystego, w ktorych ofierowany mają być płynące rzeczy. [17] »I udziałał świecidlnik sklepany z przeczystego złota, z ktoregoż to pośrzodka cewi, czaszki, krążki a lilija pochodziły są, [18] »sześć na obu stronu, trzy cewi na jednej stronie, a trzy na drugiej, [19] »trzy czaszki ku orzechu podobne po wszech cewiach a krążcowie też pospołu i lilija, a trzy czaszki podobne ku orzechowi na cewi ❬drugiej❭, a krążcy pospołu i lilija. Rowne było działo sześci cewi, ktore pochodziły z pośrzodka świecidlnika. [20] »A na tem drągu były czaszki cztyrzy ku orzechu podobne i krążki przez wszyćki i lilija, [21] »i krążki pode dwiema cewiama po trzech mieściech, ktorych pospołu sześć jest cewi pochodzących z pośrzodka je❬dne❭go. [22] »A przeto krążce i cewi s niego były a wszytko z złota klepanego dętego. [23] »I udziełał świecidlnikow siedm z gasidły swymi a ssędy, gdzie ustawiony są ku gaszeniu, z złota przeczystego. [24] »Świecidlnik se wszą swoją przyczyną ważył jest grzywnę złota. [25] »Udziałał i ołtarz kadzidlny z drzewia setym mający na czworo po jednem ło[t]ktu a na wysokość dwa, z k❬t❭orego węgłow pochodziły rogi. [26] »I przykrył ji złotem przeczystym z bronką i ścianami, i rogi, [27] »i udziełał jemu koronę złotą ❬około❭ a dwa pierścienia złota pod koruną po wszech bocech, aby sie mogły przewlec przez nie żyrdzi a mogłby sie ołtarz nosić. [28] »A ty żerdzi udzieła z drzewia setym i pokrył je blachami złotymi. [29] »Słoży i olej k maści poświęcenia a kadzidlne rzeczy s wonnych rzeczy przeczystych działem apotekarskim. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.