Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jeremiasza » Rozdział 29
«  Księga Jeremiasza 14 Księga Jeremiasza 29 Księga Daniela 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »❬...❭ ❬przewio❭dł Nabuchodonozor z Jerusalema do Babiłona, [2] »jako jest wyszedł Jakonijasz krol a pani, a komornicy, a książęta judzska, a Jerusalem, a kowal, a złotnik z Jerusalema, [3] »po poślech Elaz❬a❭, syna Zafanowa a Gamal❬ijela❭, syna Elhyje, jeż to jest posłał ❬Se❭dechyjasz krol judzski ku Na❬bucho❭donozorowi, krolowi ❬bab❭ilońskiemu do Babiłona rzekąc: [4] »Toć mowi Pan wszech zastępow, Bog israhelski wszemu przeniesieniu, ktore❬m❭ przeniosł z Jerusalema do Babiłona. [5] »Stawcie domy a bydlcie, a sadźcie zagrody, a jedzcie owoce jich. [6] »Pojmujcie żony a rodźcie syny a dzie❬wki❭ a dawa❬j❭cie synom waszym ❬żo❭ny, a dziewki wasze dawajcie mężom, ać rodzą syny a dziewki a rozmnożcie się tam, a nie bądzcie w małej liczbie, [7] »a szukajcie pokoja miastu, do niegożem to was przenieść kazał, a modlcie się zań ku Panu, bo w jego pokoju będzie pokoj wam. [8] »Bo to mowi Pan wsze❬ech❭ zastępow, Bog israhelski. Niechaj was nie zwodzą prorocy waszy, jiż to ❬są poś❭rzod was, a gadacze waszy a nie posłuchajcie snow waszych, ktore się wam dzieją, [9] »bo fałszywie oni prorokują wam w ji❬mieni❭u mem, a nie posłałem jich, mowi Pan. [10] »Bo ty to rzeczy mowi Pan: Gdyż się poczną pełnić w Bab❬i❭lonie siedmdziesiąt lat, nawi❬e❭dzę was a wzbudzę nad wam❬i❭ słowo me dobre, abych was p❬rzywio❭dł zasię do tego to miasta. [11] »❬Bo ja w❭idzę myślenia, k❬akie❭ ja m❬y❭ślę na was, mowi Pa❬n❭, myśl❬e❭nia pokoja, ale nie udręczenia, abych dał wam koniec ❬do❭bry a cirpliwość. [12] »A wzywać mię b❬ę❭dziecie, a pojdziecie, a będziecie mi się modlić, a ja usłyszę was. [13] »Szukać mnie będziecie, a najdziecie, gdyż będziecie szukać mnie w całem s❬iercu waszem❭. [14] »❬A na❭lezi❬on❭ będę od w❬as❭, mowi Pan, a przewiodę zasię jęcstwo wasze, a zbierzę was ze wszech narodow i ze wszech ❬m❭iast, do nichże❬m to❭ was wygnał, mowi Pan, a wrocić się wam każę z miasta, do niegożem to wam przenieść się kazał. [15] »Boście rzekli: ❬Wzbu❭dzi ❬nam❭ Pan proroka ❬w Bab❭ilonie. [16] »Bo to mowi Pan ❬ku❭ krolowi, jenże to ❬sie❭dzi ❬na sto❭lcu Dawidowie, i ku wsz❬emu l❭ud❬u❭, jenże to bydli w tem mi❬eści❭e, i ku braci waszej, jiż to ❬n❭ie wyszli s wami do przew❬ied❭zenia, [17] »❬to mowi P❭an wszech zastępow: Owa toć ja poś❬l.❭ę m❬ie❭dzy je miecz a gł❬od❭, a m❬or❭, a położę je jako złe figi, jeż jedzony nie mogą być, przeto iże są złe. [18] »I będę je zgładzać mieczem a głodem, a morem, a dam je w utrudzenie wszytkim krolewstwam ziemskim a w poklinanie, a na dziw, a na pogwizdanie, a na potępę wszem narodom, miedzy jimiciem ja je wyrzucił, [19] »przeto iże nie posłuchali słow mych, mowi Pan, ktoram to słał k nim przez sługi me proroki, w nocy powstawając a posyłając, a nie posłuchaliście, mowi Pan. [20] »Przeto wy słyszcie słowa boża, wszytko przeniesienie, jeżem to wysłał z Jeruzalema do Babiłona. [21] »To mowi Pan wszech zastępow, Bog israhelski ku Achab, synu Tulije a ku Sedechyjaszowi, synu Maasyje, jiż to prorokują wam w jimię moje łeż. Owa toć ja je dam w rękę ❬N❭abuchodonozora, krola babił❬oń❭skiego a zabije je przed waszyma oczyma. [22] »A wzięto będzie z nich przeklinanie wszego przeni ❬e❭sienia judzsk iego, jeż to jest w Babłonie, iże będą mowić: Położy cię Pan jako Sedechyjasza a jako Achaba, jeż to jest zskwarzył krol babiłoński w ogniu, [23] »prz❬e❭to iże są czynili szaleństwo w i❬s❭rahelskiem ludu a cudzołoż❬y❭li są z żonami przyjacielow swych a mowili są słowo w jimieniu mem łżywie, jegoż to jeśm jim nie przykazał. Ja jeśm sędzia a świadek, mowi Pan. [24] »A ku Semejaszowi neelamicskiemu rzekniesz: [25] »To mowi Pan wszech zastępow, Bog israhelski, przeto iżeś posłał listy w jimię me ku wszemu ludu, jen jest w Jerusalemie, a ku Sofonijaszowi, synu Maasyjaszowu, kapłanowi, a ku wszem kapłanom rzekąc: [26] »Bog dał cię kapłanem miasto Jojady kapłana, aby był wodz w domu bożem nad wszelkim mężem dyjabłem posiadłym a prorokującym, aby ji wsadził w kłodę a w ciemnicę. [27] »A ninie przecz nie łajesz Jeremijaszowi anatotycskiemu, jenże to prorokuje wam? [28] »Bo nadto posłał k nam do Babiłona rzekąc: Długi jest, to wiedz, czas: Działajcie domy a bydlicie, sadźcie zagrody a jedzcie owoce jich. [29] »I czetł jest Sofonijasz kapłan list ten w uszy Jeremijasza proroka. [30] »Tedy stało jest słowo boże ku Jeremijaszowi rzekąc: [31] »Pośli ku wszemu przeniesieniu rzekąc: To mowi Pan ku Semejaszowi neelamitskiemu: Przeto iże jest prorokował Semejasz wam, a ja jeśm jego nie posłał a kazał wam ufać w łeż, [32] »przetoż, to mowi Pan, owa ja nawiedzę na Semejasza neelamit❬skiego❭ ❬...❭ 
«  Księga Jeremiasza 14 Księga Jeremiasza 29 Księga Daniela 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.