Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Mow k synom israelskim a pobierz od nich rozgi po jich pokoleniach, od wszytkich książąt rodu rozg dwanaćcie, a każdemu jimię napisz na rozdze s wirzchu. [3] »Ale jimię Aaronowo będzie w rodzie Lewi a jedna rozga wszytkę czela jich będzie mieć. [4] »I położysz je w stanu zaślubienia przed świadectwem, tu kgdzie mowić będę k tobie. [5] »Ktoregoż z nich wybierzę, zakwcie rozga jego a odwrocim od siebie żałoby synow israelskich, jimiż to przeciwko wam szemrzą”. [6] »I mowił jest [Pan] ❬Mojżesz❭ ku synom israelskim, i dali są jemu wszytki książęta rozgi, każdy z swego rodu, a było jest rozg dwanaćcie kromie rozgi Aaronowy. [7] »Ty gdyż położy Mojżesz przed Panem w stanu świadectwa, [8] »drugi dzień wrociw się nalazł rozkwietłszą rozgę Aaronowę w domu Lewi i rozkwitającą się pąkowim, zjawiąc się kwiecie, jeż to liścim rozszyrzonym w migdały stworzony są. [9] »Przetoż Mojżesz wyniesie wszytki rozgi z widzenia bożego ku wszem synom israelskim i widzieli, i wzięli wszytki rozgi swe. [10] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi: „Wnieś zasię rozgę Aaronowę do stanu świadectwa, by była schowana tu na znamię nieposłusznych synow israelskich, ać przestaną żałob swych przede mną a nie semrą”. [11] »I uczyni Mojżesz, jakoż przykazał Pan. [12] »I rzekli synowie israelszczy ku Mojżeszowi: „Toć owa zatraconismy i my wszytcy zginiem, [13] »ktożkoli przybliży się k stanu bożemu, umrze. Nagle eż do zabicia wszytcy zginiem? 
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.