Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy tego czasu Israel przebywał w Sechym i nieczyścił jest lud z dziewkami moabskimi, [2] »ktoreż to przywołały ❬je❭ ku modłam swym, a oni jedli s nimi a kłaniali się bogom jich, [3] »i kłaniał się Israel Belfegorowi. A rozgniewaw się Pan [4] »ku Mojżeszowi rzecze: „Zbierz wszytka książęta ludzska a obiesi je przeciw słuńcowi na szybienicach, ać się odwroci gniew moj od Israela”. [5] »I rzecze Mojżesz k sędziam israelskim: „Jeden jako drugi zabij blizne swe, ktorzy się kłaniali Belfegorowi”. [6] »A tedy jeden z synow israelskich wnidzie przede wszą bracią swą k niewieście medyjańskiej, patrząc na to Mojżesz i wszytek zbor synow israelskich, jeż to płakał przede drzwiami stanowymi. [7] »Cso gdyż uźrzał Finees syn Eleazarow, syna Aarona kapłana, wstaw z pośrzodka wielikości a pochopiw koncerz, [8] »wszedł jest za mężem israelskim do domu niepoczesnego i przekłoł obu społu, męża też i żonę, przez jich trzosła, i przestała rana u synow israelskich. [9] »A zabito jest dwadzieścia a cztyrzy tysiące luda. [10] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi: [11] »„Finees syn Eleazarow, syna Aarona kapłana, odwrocił jest gniew moj od synow israelskich, bo gniewem mym poruszył się jest przeciw jim, abych ja nie zagładził synow israelskich w gniewie mem. [12] »Przeto mow k niemu: owa dawam jemu ślub miru mego [13] »a będzie takież jemu jako siemieniu jego umowa kapłaństwa wiecznego, bo jest pomścił Boga swego a oczyścił grzech synow israelskich”. [14] »I było jimię męża israelskiego, jenże jest zabit z Madyjańskimi, Zambry syn Salu, wodz[a] z pokolenia a z rodu Symeonowa, [15] »ale żona madyjańska, ktoraż pospołu zabita jest, rzeczona jest Kozbi dziewka Surowa, książęcia urodzonego madyjańskiego. [16] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [17] »„Ać was wzwiedzą Madyjańszczy nieprzyjaciele sąc, zbijcie je, [18] »bo są i oni nieprzyjacielskie uczynili przed wami a skłamali są was lściwie przez modłę Fegor a Kozbi dziewkę wodza madyjańskiego, siostrę swą, ktoraż to jest zabita w dzień rany prze modłę Fegor. 
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.