Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Toć są narodowie Aaronowi a Mojżeszowi we dniu, w niemże to mowił jest Pan ku Mojżeszowi na gorze Synaj, [2] »a ta to jimiona synow Aaronowych: pirworodzony jego Nadab, potem Abiju a Eleazar, a Itamar. [3] »Ta to imiona są synow Aarona, kapłana, jiż to mazani są a jichże to napełnione są i poświęcone ręce, aby kapłaństwa pożywali. [4] »Umarli są Nadab a Abiju, gdyż to są ofierowali ogień cudz przed obliczym bożym na puszczy Synaj, bez dzieci, i pożywali są kapłaństwa Eleazar a Itamar przed Aaronem otcem swym. [5] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [6] »Zgromadź pokolenie Lewi a każ stać przed Aaronem kapłanem, aby jemu posługowali a czuli, [7] »a ostrzegali, cożkoli k służbie przysłusze wielkości przed stanem świadzieczstwa [8] »a ać strzegą ssędow stanowych służące w służbie jego. [9] »I dasz darem sługi kościelne [10] »Aaronowi a synom jego, jimże odani są od synow israelskich, a Aarona i syny jego ustawisz nad służbą kapłańską. Cudzy, ktorzyż by ku przysługowaniu przystąpili, umrą”. [11] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [12] »„Jaciem wziął sługi kościelne od synow israelskich za [w]wsze pirworodzone, jeż o[d]twarza żywot swoj w syniech israelskich, i będą me sługi kościelne, [13] »boć me jest wszytko pirworodzone, ❬...❭ w ziemi ejipskiej, poświęciłem sobie, cożkoli się pirwe urodzi w I[e]sraelu, o❬d❭ człowieka eż do dobytczęcia są moi. Ja Pan”. [14] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi na gorze Synaj rzekąc: [15] »„Zliczy syny Lewi po domiech otcow swych i po czeladzi, wszytko samcowe pokolenie od jenego miesiąca a nadto”. [16] »Zliczył jest Mojżesz, jako jest przykazał Pan, [17] »i nalezieni są synowie Lewi po imionach swych: Jerson a Kaad, a Mera❬r❭y. [18] »Synowie Jersonowi: Lebni a Semej, [19] »synowie Kaad: Amram a Jessaar, Ebron a Ozyjel, [20] »synowie Merary: Mooli a Muzy. [21] »Z Jersona byłasta dwoja czeladź: lebnicka a semeicka, [22] »jiż to zliczon jest lud płodu samcowego od jenego miesiąca a nadto siedm tysiącow a pięćset[23] »Cić postawią stany swe rozbiją na połnocy [24] »pod wojewodą Elizaf synem Jael [25] »a będą dzierżeć strożą w stanu zaślubionem [26] »a sam stan i pokrycie jego, oponę, jiż to wnidą przede drzwi strzech❬y❭ świadectwa, a opony sieńce, a opony, jiż to zawieszony w weściu stanowem sieńce, a csokoli k rzędu ołtarzowemu przysłusza, powrozy stanowe i wszytki potrzeby jego. [27] »Rodzina Kaat będzie mieć lud amramicki i jessarycki, i ebronicki, i ozelicki. Toć jest czeladź Kaatytskich, policzeni po imionach swych. [28] »Wszytce rodzaje samcowe od jednego miesiąca eż do wirzchu ośm tysiącow a siedmset będą mieć strożą święci [29] »a stany swe rozbiją ku południowej stronie, [30] »a wojewoda będzie jich Elizafan syn ozyjelow. [31] »I będą ostrzegać skrzynki i stołu, i świecidlnikow, i ołtarzow, i ssędow świętostnych, w nichże to służą, i opony i wszego takiego nadobia, [32] »ale pak wojewoda z kapłańskich sług kościelnych będzie Eleazar syn Aaronow kapłanow i będzie nad strożmi swiętostnymi. [33] »A z Merary takież będzie lud moolicki i muzycki zliczon po jimienoch swych, [34] »wszytek rod samcowy od jednego miesiąca a nadto szeć tysiącow a dwieście, [35] »a wodz jich Suryjel syn Abijahijelow. Na połnocną stronę stany rozbiją. [36] »Będą pod jich strożą tablice stanowe a żerdzi i słupowie a podstawcy jich i wszystko, coż k rzędu temu słusza, [37] »i słupowie podstrzeszni wokoł z podstawki swymi a kołkowie z powrozki swymi. [38] »Stany swe rozbiją przed stanem zaślubionym, to jest ku wschodu słunecznej strony, Mojżesz a Aaron z syny swymi mając strożę święci w pośrodku synow israelskich. Ktoryżkoli cudz przystąpiłby, umrze. [39] »Wszytcy słudzy kościelni, jeż to jest policzył Mojżesz a Aaron podle przykazania bożego po czeladnikoch swych w rodu samcowem od jednego miesiąca a nadto, było jich dwadzieścia a dwa tysiąca. [40] »I rzekł jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: „Policzy mi pirworodzone rodu samcowego z synow israelskich od miesiąca jednego a nadto i będą mieć liczbę jich. [41] »I weźmiesz sługi kościelnie mnie za kalżde pirworodzone synow israelskich. Jaciem Pan. I dobytczęta jich za wszelkie pirworodzone ❬dobytcząt❭ synow israelskich”. [42] »I policzył był Mojżesz, jakoż był przykazał Pan, pirworodzone synow israelskich, [43] »a było jest samcow po jimienoch swych od miesiąca jednego a nadto dwadzieścia dwa tysiąca a dwieście i siedmdziesiąt trzy. [44] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [45] »„Weźmi sługi kościelne za pirworodzone synow israelskich i dobytczęta sług kościelnych za dobytczęta jich, i będą słudzy kościelni moi. Jaciem Pan. [46] »W wypłaci❬e❭ dwiemastoma i siedmdziesiąt trzemi, ktorzyż to wychadzają z liczby sług kościelnych z pirworodzonych synow israelskich, [47] »weź[e]miesz pięć rublow z każdej głowy k mierze świętostnej, rubl ma połowniow dwadzieścia, [48] »i dasz pieniądze Aaronowi a synom jego wypłatę jich, cso zbywa❬ją❭”. [49] »A potem Mojżesz wziął pieniądze jich, ktorzyż byli zbyteczni a ktoreż byl❬i❭ wykupil❬i❭ od sług kościelnych [50] »za pirworodzone synow israelskich, tysiąc a trzysta a sześćdziesiąt pięć rublow podle wagi świętostnej, [51] »i dał je Aaronowi a synom jego podle słowa, jakoż był przykazał jemu Pan. 
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.