Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż w❬y❭nidziesz ku boju przeciw wrogom swym a uźrzysz jeźce i wozy, i więcszą wielikość zastępu, niż ty masz, twych przeciwnikow, nie lękaj się jich, bo Pan Bog twoj z tobą jest, jenże cię wywiodł z ziemie ejipskiej. [2] »A gdyż się przybliżysz ku boju, stanie kapłan przed zastępem a tak k ludu mowię: [3] »„Słysz Israhel, dziś s nieprzyjacielmi swymi boj weźmiesz, nie lękaj się serce wasze, nie straszcie się ani zasię postępajcie, ani się jich bojcie, [4] »bo Pan Bog wasz pośrzod was jest a za was przeciw nieprzyjacielom waszym bojować będzie i wyswoli was ze szkody”. [5] »A książęta po wszech zastępiech wołać będą, ano wszytka wojska słyszy: „Ktory jest człowiek, jenże jest udziałał nowy dom a nie poświęcił jego, jidzi a wroci się do swego domu, aby snad nie umarł w boju a jiny człowiek poświęciłby ji. [6] »Ktory jest człowiek, jenże jest szczepił winnicę a jeszcze nie uczynił jej pospolnej, z nieże to by było słuszno wszem pożywać, jidzi i wroć się do domu twego, aby snad nie umarł w boju a jiny by człowiek używał jego roboty. [7] »Ktory jest człowiek, jenże pojął sobie żonę a jeszcze nie obcował s nią, jidzi i wroć się do swego domu, aby snad nie umarł w boju a jiny człowiek pojąłby ją”. [8] »To rzekę przyczyni jine i będzie mowić k ludu: „Ktory jest człowiek straszywy a sierca straszywego, jidzi a wroci się do domu swego, aby nie wstraszył sierc bracie swe, jako się sam jest strachem urzasł”. [9] »A gdyż przemilczały książęta wojski dokonając swą mowę, tedy jich każdy zastęp swoj ku boju sposobi. [10] »A jestli ❬kiedy❭ k miastu przystąpisz chcąc jego dobyć, napirwej podaj jemu miru. [11] »Przymieli ji a odewrze tobie brony, wszystek lud, jenże jest w niem, zbawion będzie a będzie tobie służyć w poddaniu. [12] »Pakliby nie chciał z tobą w smowę jić a pocznieli boj z tobą, wybojujesz je. [13] »A gdyż je da Pan Bog twoj pod rękę twą, zbijesz wszystko w niem, coż będzie płodu samcowego, mieczem [14] »przez żon i przez młodzieńcow, i wszego dobytka, jeż to w mieście jest. Wszystek plon wojeński rozbitujesz i będziesz jeść s łupu nieprzyjacioł twych, ktoreż to Pan Bog twoj podał tobie. [15] »Tak uczynisz wszystkim miastom, ktoreż to opodal od ciebie są, a ta miasta nie są, ktoreż ku jimieniu przymiesz. [16] »Ale w tych mieściech, ktoreż to tobie ku jimieniu będą dany, owszem niżadnego nie ostawisz żywo, [17] »ale zbijesz mieczem, to jest Etejskiego, Amorejskiego, Kananejskiego, Ferezejskiego, Ewejskiego a Jebuzejskiego, jakoż przykazał tobie Pan Bog twoj, [18] »aby snad nie nauczyli ciebie czynić wszej ganiebności, jąż to sami czynili bogom swym, i zgrzeszylibyście w Pana Boga waszego. [19] »Gdyż lężesz przed miastem długiego czasu a otarasowaw się przed nim, aby dobył jego, nie po ❬d❭cinaj szczepow, ktorychże owoce godzą się jeść, ani siekirami około krajiny posiekasz, bo drzewo jest, a nie człowiek ani może[sz] przysporzyć czysła bojownikowego. [20] »A jestli drzewia nie płodzącego, a jest płone a k jinym potrzebam godne, posiekaw je udziałasz proki, dojądże nie dobędziesz miasta, jeż to się tobie przeciwia. 
«  5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.