Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przykazał jest Mojżesz i starszy israelszczy ludu rzekąc: „Ostrzegajcie przykazania wszelkiego, ktoreż ja przykazuję wam dziś. [2] »Gdyż przedziesz Jordan, wnidziesz w ziemię, ktorąż to Pan Bog twoj da tobie, wybierzesz wielikie kamienie i spojisz je wapnem, i ugładzisz, [3] »aby mogł na nich pisać wszystka słowa tego to prawa, Jordan przejdę, gdyż wnidziesz w ziemię, ktorąż to Pan Bog da tobie, ziemię mlekiem a miodem ciekącą, jakoż jest przysiągł otcom twym. [4] »Przetoż gdyż przejdziesz Jordan, wznieś kamienie, ktoreż ja dziś przykazuję tobie, na gorze Ebal i spojisz je wapnem, [5] »i udziałasz tu ołtarz Panu Bogu swemu z kamienia, jegoż to jest żelazo nie dotkło, [6] »z skala nierownanego ani ugładzonego, i będziesz na niem ofierować obiaty zapalne Panu Bogu twemu, [7] »a ofierować będziesz obiaty pokojne i będziesz jeść tam i karmić się będziesz przed Panem Bogiem twym, [8] »i napiszesz na kamieniu wszytka słowa tego to prawa jawnie i świetle[i]”. [9] »I rzekli są Mojżesz i książęta Lewi pokolenia ku wszemu Israhel: „Bacz a słysz, Israhel! Dziś uczynion [n]jeś lud Pana Boga twego, [10] »usłysz głos jego ❬i❭ spełnisz przykazania i strawiedliwości, jeż to ja przykazuję tobie”. [11] »I przykazał jest Mojżesz ludu tego dnia rzekąc: [12] »„Ci to staną ku bogosławieniu bożemu na gorze Garyzym, Jordan przejdąc: Symeon, Lewi, Judasz, Izachar, Jozef i Benijamin. [13] »A na one stroni❬e❭ ci to staną ku przeklęciu na gorze Ebal: Ruben, Gad, Asser, Zabulon, Dan i Neptalim”. [14] »I będą wołać słudzy kościelni a rzekąc ku wszem mężom Israhel wysokim ❬głosem❭: [15] »„Przeklęty człowiek, ktory uczyni rycie a dęte, ganiebność [była] Bogu, działo rąk rzemięślnikowych i położy to w skrycie”, i odpowie wszytek lud: „Amen”. [16] »„Przeklęty człowiek, ktoryż nie ćci otca swego i macierze”, i rzecze wszytek lud: „Amen”. [17] »„Przeklęty, ktoryż przenosi miedze swego bliznego”, i odpowie wszytek lud: „Amen”. [18] »Przeklęty, ktoż dopuści błędzić ślepemu na drodze”, i rzecze wszystek lud: „Amen”. [19] »Przeklęty, ktoryż przewraca sąd przychodzącemu, sirocie i wdowie”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. [20] »Przeklęty, ktoryż śpi z żoną otca swego i odkryje przykrycie łoża jego”, i rzecze wszystek lud: „Amen”. [21] »„Przeklęty, jenże śpi z ktorymżekoli dobytczęciem”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. [22] »Przeklęty, jenże śpi z siostrą swą [i], z dziewką otca swego albo macierze swej”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. [23] »Przeklęty, ktoż śpi se ćcią swą”, i rzecze wszystek lud: „Amen”. [24] »„Przeklęty, ktoż zabije tajemnie bliznego swego”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. „Przeklęty, ktoż śpi z żoną bliznego swego”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. [25] »„Przeklęty, ktoż bierze dary, aby zabił duszę ❬krwie❭ niewinnie”, i odpo❬w❭ie wszystek lud: „Amen”. [26] »„Przeklęty, ktoż nie ostanie w umowie tego prawa ani jego uczynkiem pełni”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.