Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To to jest pożegnanie, jimże to jest pożegnał Mojżesz, człowiek boży, synom israhelskim przed swą śmiercią [2] »rzekąc: „Bog z Syna przyszedł jest a z Seir zjawił się jest nam, ukazał się jest z gory Faran a s nim tysiące świętych, na prawicy jego zakon ogniowy. [3] »Miłował ludzi, wszytcy święci w jego ręce są, a kto się przybliża k jego nogam, przymą jego uczenie. [4] »Zakon ukazał nam Mojżesz, dziedzicstwo wielikości Jakobowe[5] »I będzie u nasprawiedliwszego krol, zgromadziw wielikość książąt z ludu z pokolenim israhelskim. [6] »Bądź żyw Ruben a nie umieraj, a bądź mały w liczbie. [7] »Toć jest Judowo pożegnanie: „Słysz, Panie, głos Judow a k jego ludu wwiedzi ji, ręce jego bojować będzieta zań a spomocnik jego przeciw nieprzyjacielom jego będzie”. [8] »Ale ku Lewi powie: „Swirzchowanie twe a uczenie twe od męża świętego twego, jegożeś skusił w pokuszeniu i sądziłeś u wod odpowiedzianych. [9] »Jenże jest rzekł otcu swemu i macierzy swej: „Nie znam was”, a braci swej: „Nie widzę was”, i nie znali są synow swych. Ci są ostrzegali wymowy twe a smowę twą zachowali, [10] »sądy twe, o Jakobie, a [s]prawa twa, o Israel, położą kadzidlne rzeczy w gniewie twem a obiaty zapalne na ołtarzu twem. [11] »Pożegnaj, Panie, siły jego a usile ręku jego przymi. Rań chrzebiet nieprzyjacioł jego, a ktoż jego nienawidzi, nie powstaną”. [12] »A Benijaminowi powie: „Przemilały boży przebywać będzie doufale w niem, jako ❬na❭ pościeli wszytek dzień bydlić będzie a na jego ramionach odpoczynie”. [13] »A Jozefowi rzecze: „Z pożegnania bożego ziemia jego a z jabłek niebieskich i rosy, i z głębokości podłożonej, [14] »z jabłecznego owocu i słuńca, i miesiąca, [15] »z wirzchu starych gor, z jabłek wiecznych pagorkow [16] »a z owocu ziemskiego, a z pełności jego. Pożegnanie jego, jenże się zjawił we krzu, przydzie na głowę Jozefowę a na ciemieniu poświęconem miedzy bracią jego. [17] »Jako pirworodzonego byka krasa jego, rogi jednorożcowe rogi jego, jimiż to zapędzi narody aż na kraje ziemie. To to są zastępy Effraimowy a ci to tysiącowie Manassowy”. [18] »A Zabulonowi rzekł: „Raduj się, Zabulon, w weściu twem a Izachar w staniech twych. [19] »Ludzi ku gorze przyzową, tamo będą obietować obiaty sprawiedliwie, ktorzyż to rozwodnienie morskie jako mleko ssać będą i skarby skryte piaseczne”. [20] »A Gadowi rzekł: „Błogosławiony w rozszyrzeniu Gad, jako lew odpoczynął, pochwycił jest ramię i ciemię. [21] »I uźrzał księstwo swe, że na swej stronie uczący jest odłożon, jenże był z książęty s ludu, a uczynił sprawiedliwości boże a sąd swoj z Israhelem”. [22] »A Danowi powiedział: „Dan szczenię lwowe, wypłynie szczedrze z Bazan”. [23] »A Neptalimowi rzecze: Neptalim w żyznośc❬i❭ pożywać będzie a pełen będzie błogosławienia bożego, morze i ku południu odzierży”. [24] »I Asserowi powie: „Pożegnany w syniech Asser, będzie luby braciej swej, rozmoczy w oleju nogę swą. [25] »Żelazo a miedź obo? jego, jacy dniowie młodości twej, tacy i starości twej. [26] »Nie jest jiny Bog jako Bog przesprawiedliwego, jeździec niebieski pomocnik twoj, wielebnością jego bieżą obłocy. [27] »Przebytek jego na wysokości, a pod łokćmi wiecznymi. Wyrzuci przed twym obliczym nieprzyjaciela i powie: 'Potrzy się'. [28] »A przebywać będzie Israel ❬u❭fale a sam[o], oko Jakobowo w ziemi użytecznej i winnej, a niebiosa się ociemnią rosą. [29] »Bogosławion jeś ty, Israel, kto rowny będzie tobie, lud, jenże się zbawisz w Bogu? Szczyt wspomożenia twego a miecz sławy twej Bog twoj. Poprze ciebie nieprzyjaciel twoj a ty jego gardło potłoczysz”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.