Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 1
«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stało się po śmierci Mojżeszowej sługi bożego, tedy mowił Pan ku Jozue synu Nunowu, słudze Mojżeszowu rzekąc jemu: [2] »„Mojżesz sługa moj umarł jest, wstani a jidź przez ten to Jordan, ty i wszytek lud z tobą, w ziemię, jąż to ja dam synom israhelskim. [3] »Wszelkie mieśce, na ktoreż stąpi stopa nogi waszej, wam podam, jakom mowił Mojżeszowi. [4] »Od puszcze i Libana aż do rzeki wielikiej Eufraten wszytka ziemia Etejskich aż do Morza Wielikiego przeciw słunecznemu zachodu będą miedze wasze. [5] »Niżadny nie będzie się moc wam przeciwić po wszytki dni żywota naszego, jakożem był z Mojżeszem, takież będę z tobą, nie puszczę się ciebie ani ciebie ostanę. [6] »Posil siebie a bądź udacien, bo ty snadź rozdzielisz ludu temu to ziemię, za niążem przysiągł otcom twym, abych ją podał jim. [7] »Posil się przeto a bądź mocen wielmi, a ostrzegaj i pełni wszyściek zakon, ktoryż jest przykazał tobie Mojżesz sługa moj. Nie pochylaj się przeto od niego na prawicę ani na lewicę a rozumiej wszemu, coż czynisz. [8] »Nie otdalaj ksiąg tego to zakonu od swych ust, ale myślić będziesz w nich wie dnie i w nocy, aby chował i pełnił wszytko, coż jest popisano w nich, tedy pojdziesz drogą swą i srozmiesz ją. [9] »Toć przykazuję tobie: Posil się a bądź udacien, nie str[z]asz się ani się boj, bo z tobą jest Pan Bog twoj we wszem, k czemużkoli ty zstąpisz”. [10] »I przykaże Jozue książętom s luda rzekąc: [11] »„Jidzicie w pośrodku stanow a przykażycie ludu rzekąc: Przyp❬r❭awcie pokarm sobie, bo po trzeciem dniu przejdziecie Jordan a wnidziecie do ziemie ku odzierżeniu, jąż to Pan Bog wasz da wam”. [12] »Ale Rubenowi i Gadowi, i połpokoleniu Manassowu powie: [13] »„Wspominajcie na rzecz, jąż to przykazał jest wam Mojżesz sługa boży rzekąc: „Pan Bog wasz dał jest wam pokoj i wszytkę ziemię. [14] »Ale żony wasze i synowie waszy, i dobytek ostaną w ziemi, jąż to jest oddał wam Mojżesz za Jordanem, ale wy jicie w odzieniu przed waszą bracią wszytcy mocnej ręki a bojujcie za nie, [15] »dojąd nie da pokoja Pan braci waszej, jakoż jest wam dał, a dojąd i oni nie odzierżą ziemie, jąż to Pan Bog wasz da jim, a tak się wrocicie do ziemie waszego jimienia i będziecie bydlić w niej, jąż to jest dał wam Mojżesz sługa boży za Jordanem przeciw wschodu słunecz❬ne❭mu”. [16] »I odpowiedzieli są ku Jozue rzekąc: „Wszytko, csożeś ty przykazał nam, uczynimy a dokąd poślesz nas, tam pojdziemy. [17] »Jakosmy posłuchali we wszem Mojżesza, tak będziem posłuchać i ciebie, jedno bądź Pan Bog twoj z tobą, jakoż jest był z Mojżeszem. [18] »Ktoż odpowie ustom twym a nie posłucha wszech rzeczy twych, jeż to jemu przykazujesz, śmiercią umrze. Ale ty siebie posil a mężnie czyń”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.