Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 4
«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż przejdą, rzekł Pan ku Jozue: [2] »„Wybierz dwanaćcie mężow, każdego z swego pokolenia, [3] »a przykaż jim, ać podniosą dwanaćcie kamieniow przetwardych z pośrodku dna Jordanowego, na nichże to są stały nogi kapłańskie, i położą je miedzy stany, tu gdzież rozbijecie tej to nocy swe stany”. [4] »I przyzowie Jozue dwanaćcie mężow, ktoreż to jest wybrał z synow israhelskich, każdego z swego pokolenia, [5] »i rzecze k nim: „Jidźcie przed skrzynią Pana Boga waszego na pośrod Jordana a wynieście ottąd każdy z was kamień na swu plecu podle liczby synow israhelskich, [6] »(4:6a) a będą na znamię miedzy wami. A gdyż was za jutra opytają synowie waszy rzekąc: „Cso się mieni to to kamienie?”, [7] »(4:6b) odpowiecie jim: Zginęły są wody jordańskie przed skrzynią zaślubienia bożego, gdyż jest przezeń szła, a przeto położono jest to to kamienie na pamięć synom israhelskim aż na wieki”. [8] »Przetoż uczynili synowie israelszczy, jakoż przykazał jim Jozue, wynieśli z pośrodka dna jordańskiego dwanaćcie kamieniow, jakoż jim Bog przykazał, podle liczby synow israhelskich, aż na mieśce, na niem stany rozbili, a tu je położyli. [9] »A jinych dwanaście kamieniow położy Jozue na pośrod dna jordańskiego, gdzie byli stali kapłani, jiż to nieśli skrzynią zaślubienia bożego, i są tam aż do niniejszego dnia. [10] »Ale wszak kapłani, jiż to nieśli skrzynią, stali w pośrod Jordana, dojądże się wszytko nie napełniło mowienie Jozue k ludu, coż Pan przykazał, jakoż był jemu Mojżesz rozkazał. I kwapił się lud, chcąc przeć. [11] »A gdyż wszystcy przeszli, na tych przejdzie skrzynia boża, a kapłani szli przed ludem. [12] »A synowie Rubenowi i Gadowi i połpokolenia Manassowa harnaszowani szli przed syny israhelskimi, jakoż jim przykazał Mojżesz, [13] »a czterdzieści tysiącow bojownikow w zastępiech a w tłuszczach szli po rowni i po poloch miasta Jerycho. [14] »W tem dniu wzwielbił jest Pan Jozue przed wszytkim Israhelem, aby się jego bali, jakoż są się bali Mojżesza, gdyż jeszcze żyw był. [15] »I rzekł jest k niemu Pan: [16] »„Przykaż kapłanom, jiż to niosą skrzynią z❬a❭ślubienia, ać wzydą za Jordan „. [17] »Jenże przykazał jim rzekąc: „Występcie z Jordana”. [18] »A gdyż wyszli niosący skrzynią zaślubienia bożego a na suchą ziemię stępać poczęli byli, nawrociły się wody we dno swoj❬e❭ i ciekły są, jako były drzewiej obykły. [19] »Tedy lud wynidzie z Jordana dziesiąty dzień pirwego miesiąca i rozbili są stany w Galgalis przeciw stronie wschodu słunecz❬ne❭go miesta Jerycho. [20] »A dwanaście kamieniow, jeż to byli w❬y❭nieśli se dna jordańskiego, [i] położył Jozue w Galgalis, [21] »i powie k synom israhelskim: „Gdyż za jutra synowie waszy op❬y❭tają otcow swych a rzekąc jim: „Cso się mieni to to kamienie?”, [22] »nauczcie je i powiedzcie: Po suchem dnu przeszlismy Jordan ten to, [23] »(4:23) bo jest Pan Bog nasz osuszył wody jego w widzeniu naszem, dojądsmy nie przeszli, (4:24) jakoż był uczynił pirwej w Morzu Rudnem, jeż to jest przesuszył, dokądsmy nie przyszli, [24] »(4:25) aby wzwiedzieli wszytkich ziemi ludzie przesilną rękę bożą, abyście się i wy bali Pana Boga waszego na każdy czas. 
«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.