Teksty przekładów

Pełny dostęp do tekstu - do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów

Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN [1399] - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl  [Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie]  
Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja [2005] - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. [Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie]  
Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN [1470] - Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl  [Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie]  
Nowy Testament - Szymon Budny [1574] - Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28). [Chomikuj.pl - marekkow144]  
Biblia Jakuba Wujka [1923] - BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [Źródło tekstu: Wikiźródła]  
Biblia Gdańska [1881?] - Tekst Biblii Gdańskiej z Wikisource. [Źródło tekstu: Wikisource]  
Uwspółcześniona Biblia Gdańska [2017] - Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. [Fundacja Wrota Nadziei]  
Psalmy Dawida - Paweł Byczewski [1854] - Psalmy Dawida przełożone dosłownie z osnowy języka hebrajskiego, na język polski przez Pawła Byczewskiego. Warszawa 1854. s. VIII, [1], 10-240 s. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl [Polona - Psalmy Dawida w przekładzie Pawła Byczewskiego]  
Pięcioksiąg Mojżesza dla Żydów-Polaków [1863] - Pięcioksiąg Mojżesza dla Żydów-Polaków (Chamiszach chumsze torach). Tom I. Księga Rodzaju, Genesis (Bereszyt). Tłómaczył z hebréjskiego i objaśnił komentarzem Daniel Neufeld Redaktor Jutrzenki. Nakładem tłómacza. Skład główny w Redakcyi Jutrzenki. Warszawa w drukarni Alexandra Ginsa 1863, str. XIII i 125. Opracowanie tekstu i modułu: BibliePolskie.pl na podstawie skanu z Polona.pl. Tekst poprawiony zgodnie z erratą zamieszczoną na końcu książki. [Polona.pl]  
Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza [1879] - Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s. [Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.pl]  
Księga Psalmów - Bolesław Götze [1937] - Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl  
Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu [1883-1914] - Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły). [Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.]  
Apokalypsis Jana Teologa [1905] - Apokalypsis Jana Teologa. Tłumaczenie z greckiego z tekstem greckim i uwagami [Wacław Michałowski]. Berlin: Drukarnia P. Stankiewicza, 1905. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów udostępnionych na Polona.pl [Polona.pl - Skany wydania.]  
Listy Pawła - abp Albin Symon [1928] - SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s. [Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej]  
Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański [1917] - Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl [Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia Commons]  
Michalski - Księga Ozeasza i Amosa [1922] - Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl  
Przekład Mariawitów - Nowy Testament [1921] - "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania. [Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 roku]  
Kruszyński - Przekłady Starego Testamentu [1926-1939] - Przekłady księdza Józefa Kruszyńskiego, profesora KUL, wydane w latach 1935-1939 w Lublinie. Prezentowane teksty zawierają przekłady od księgi Rodzaju do księgi Psalmów oraz księgę Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza i Nahuma (wyd. z 1926). Tekst udostępniony za zgodą autora opracowania. Tekst księgi Nahuma opracowany przez BibliePolskie.pl. [Tekst opracował an.esword]  
Fryderyk Aszkenazy - Chwała Boża (Psałterz Dawidowy) [1927-1930] - Chwała Boża : (Psałterz Dawidowy). Z hebrajskiego przełożył, wstępem i uwagami zaopatrzył Dr. Fryderyk T. Aszkenazy. Lwów, nakładem autora, 1927 (Psalmy 1-41) i 1930 (Psalmy 42-150). Tekst udostępniony za zgodą autora opracowania. [Tekst opracował an.esword]  
Mieses - Pięcioksiąg [1931] - Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.  
Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę [1931] - Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm. Opracowanie tekstu i modułu BibliePolskie.pl na postawie skanów Polona.pl [Polona - Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę]  
Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała [1936] - ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl  
Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] [1937] - Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl [Polona.pl - Pięcioksiąg Mojżesza]  
Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów [1938+1957] - Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl  
Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty [1973] - Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl  
Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego [1961] - Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl  
Daniel Kaleta - List do Galatów, Listy Powszechne i Objawienie Jana [1999] - Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora. [Tłumaczenie dosłowne Nowego Testamentu]  
Nowa Biblia Gdańska [2012] - Przekład opracowany przez Śląskie Towarzystwo Biblijne. Stary Testament opracowany na bazie hebrajsko - polskiego przekładu Tanach - dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej; zaś Nowy Testament tłumaczony ze zbioru greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus". Publikacja tekstu zgodnie z prawami zawartymi na stronie przekładu: "Prawa autorskie nie zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie i propagowanie tekstu NBG jak najbardziej wskazane (bez żadnych dodatków w tekście, czy uzupełnień Pisma). " [Śląskie Towarzystwo Biblijne]  
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. [2016] - Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.). [Stare i Nowe Przymierze dla programu E-Sword]  
Przekład toruński [2023] - Przekład toruński Nowego Przymierza oraz Księgi Mądrościowe (Hi, Ps, Prz), Księgi Pięciu Megilot(Rut, Est, Koh, Pnp i Lam) i Proroków Mniejszych. Tekst wydania siódmego poprawionego [17.04.2023]. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie oficjalnego modułu dla Sword. Zachowano: (1) Pisownię tekstem pochylonym  niektórych słów; (2) Pisownię small-caps słów: Jahwe, Jh[wh] i Pan wraz z odmianami; (3) Kolorowanie na czerwono słów Jezusa. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawcy. [Fundacja Świadome Chrześcijaństwo - Przekład toruński]  
Odnowiona Biblia Brzeska [2023] - Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. Opracowanie modułu: BibliePolskie.pl. Tekst zamieszczony za zgodą autora przekładu.  

Tekst bez podziału na wersety - tylko do przeglądania rozdziałami

W porównaniach wersetów

 Biblia Tysiąclecia - wyd.1 [1965] - Biblia Tysiąclecia - wydanie 1 z 1965 r. Moduł zawiera tylko 3 księgi: Psalmów, Jeremiasza i Daniela. Są to księgi które od wydania 2-giego Biblii Tysiąclecia są w zupełnie nowym przekładzie. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl  
 Biblia Tysiąclecia - wyd.5 [2000] - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 5, Poznań 2000  
 Biblia Poznańska [1975] - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opracował zespół pod redakcją ks. MICHAŁA PETERA (Stary Testament), ks. MARIANA WOLNIEWICZA (Nowy Testament), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1975. Tekst prezentowany za zgodą Wydawnictwa "Święty Wojciech" [zgoda z dnia 17.03.2017]  
 Biblia warszawska (brytyjka) [1975] - Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.  
 Biblia warszawsko-praska [1997] - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych opracował Kazimierz Romaniuk pierwszy biskup warszawsko–praski, wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997  
 

Zostaw wiadomość

Wiadomość: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane wiadomości

 • ~Wojtek P6 mies. temu [11 stycznia, g.16:33]
 • Witam serdecznie, Bardzo wam dziękuje za waszą bezcenną pracę. Często korzystam z waszej strony. Nie Pan wam błogosławi. Pozdrawiam. Wojtek [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za miłe słowa
 • ~Jan W.4 lata temu
 • Dziękuję serdecznie za trud włożony w udostępnienie Pisma Świętego! Teksty są świetnie opracowane, przyjazny interfejs! [Odpowiedz]
 • ~Maria6 lat temu
 • fantastyczna strona, dziękuję [Odpowiedz]
 • ~Witasz6 lat temu
 • Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty. A co z przekładem z greki? Przekład z Wulgaty w postaci książki mam, a puszukuję przekładu z greki. [Odpowiedz]
 • ~Witasz6 lat temu
 • Przekład Biblii (Stare i Nowe Przymierze) wydany przez EIB jest mi znany (i czytany). Najpierw kupiłem e-book, a potem wersję papierową. Polecam. [Odpowiedz]
 • ~lollo karolczi6 lat temu
 • Dobra robota! Ale się ktoś narobił. Piękna sprawa.  [Odpowiedz]
 • ~Witasz7 lat temu
 • Szeruda, Kruszyński - ich przekłady przez całe lata były poza moim zasięgiem. Teraz to się zmieniło. A prócz tego przekłady, o których istnieniu nie zdawałem nawet sobie sprawy. Życzę sił i niegasnącego zapału do dalszej pracy. Dziękuję za piękną pracę.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za słowa zachęty