Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(25:19) Po tej zarazie działo się, [iż]: (26:1) Wiekuisty rzekł do Mojżesza i do Eleazara, syna kapłana Arona, mówiąc: [2] »„Zbierzcie ilość całej Gminy Synów Izraela, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, wedle domów ich rodowych, każdego, który występuje z hufcem w Izraelu”. [3] »Zatem rzekł [to] Mojżesz i kapłan Eleazar do nich w Arbot Moab [=Stepach Moabskich] nad Jordanem [Jardēn] Jerychońskim, mówiąc: [4] »„Od liczącego lat dwadzieścia wzwyż [wszystkich, którzy podlegają przeglądowi]”, – tak, jak Wiekuisty polecił Mojżeszowi i Synom Izraela, którzy wyszli [na wolność] z Kraju Egipskiego. [5] »[z pokolenia] Rubin[a] [Rěūben], pierworodnego Izraela, Synów Rubina, [którzy wywodzili się: z] Chănocha – ród Chănochejczyków, z Pallūa – ród Pallūejczyków, [6] »z Checrona – ród Checronejczyków, a z Karmiego [Karmi] – ród Karmejczyków, [7] »– to są rody [pokolenia] Rubinowego, – podlegających przeglądowi wśród nich było czterdzieści trzy tysięcy siedemset trzydziestu”. [8] »Synami Pallua [byli] Ěliab..., [9] »zaś synami Eliaba: Němūēl, Datan i Ăbiram; to są Datan i Ăbiram zapraszani [do Rady książąt] Gminy, którzy burzyli się przeciw Mojżeszowi i przeciwko Aronowi z gminem Koracha, gdy podburzali przeciwko Wiekuistemu, [10] »a ziemia rozwarła paszczę swoją i pochłonęła ich wraz z Korachem, – gdy ten gmin umierał, gdy[ż] pożerał ogień [owych] dwustu pięćdziesięciu mężów, iż stali się przestrogą, –  [11] »ale synowie Koracha nie umarli. [12] »Synów Szymona [Šim’ōn], [którzy wywodzili się] wedle rodów ich: z Němūēla – ród Němūēlejczyków, z Jamina – ród Jaminejczyków, z Jachina – ród Jachinejczyków, [13] »z Zeracha – ród Zarchejczyjków i z Saula [Szaūl] – ród Saulejczyków, [14] »– to są rody [pokolenia] Szymonowego, – [podlegających przeglądowi wśród nich było] dwadzieścia dwa tysięcy dwustu. [15] »Synów Gada było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Cěfona – ród Cěfonejczyków, z Chaggija [Chagg’i] – ród Chaggejczyków, z Szunija [Szuni], – ród Szunejczyków, [16] »z Oznija – ród Oznejczyków, z Erija [Ēri] – ród Erejczyków, [17] »z Arōda – ród Arōdejczyków, a z Areēlija [Ar’ēli] – ród Areēlejczyków, –  [18] »to są rody Synów Gada, – podlegających przeglądowi wśród nich było czterdzieści tysięcy pięćset. [19] »Synami Judy [Jěhūda] [byli]: Er i Onan, lecz Ēr i Ōnan zmarli w Kraju Kanaanejskim. [20] »Synów Judy było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Szeli [Szēla] – ród Szelanejczyków, z Pereca – ród Parcejczyków i z Zeracha – ród Zarchejczyków, [21] »a synami Pereca byli: z Checrona – ród Checronejczyków, a z Chămūla – ród Chamulejczyków, –  [22] »to są rody [pokolenia] Judy, – podlegających przeglądowi wśród nich było siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset. [23] »Synów Isachara [Jissachar] było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Toli [Tōla] – ród Tolaejczyków, z Puwwy – ród Punejczyków [Puni], [24] »z Jaszuba – ród Jaszubejczyków, a z Szymrona [Šimron] – ród Szymronejczyków, –  [25] »to są rody Isachara, – podlegających przeglądowi wśród nich było sześćdziesiąt cztery tysięcy trzysta. [26] »Synów Zěbūlūna było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Sereda – ród Sardejczyków, z Elona – ród Elonejczyków, a z Jachleela [Jachl’ēl] – ród Jachleelejczyków, –  [27] »to są rody [pokolenia] Zěbūlūnowego, – podlegających przeglądowi wśród nich było sześćdziesiąt tysięcy pięćset. [28] »Synów Józefa [Jōsēf] było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Menasego [Měnaszsze] i Efraima [Efrajim]: [29] »[a mianowicie] Synów Menasego: z Machira – ród Machirejczyków, Machir zaś urodził Gileada [Gil’ad], [zaczem] z Gileada – ród Gileadejczyków; [30] »a ci [znów] byli Synami Gileada: [z] Iezer[a] – ród Iezrejczyków, z Chēleka – Chelkejczyków, [31] »z Azriela [Azriēl] – ród Azrielejczyków, z Szechema – ród Szychmejczyków [Šichmi], [32] »z Szemidy [Szěmida] – ród Szemidaejczyków, a z Chefera – ród Chefrejczyków, –  [33] »Cělafchad zaś, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki, imiona zaś córek Cělafchada były: Machla, Nōa, Chogla, Milka i Tirca, –  [34] »to są rody [pokolenia] Menasego, – podlegających przeglądowi wśród nich było pięćdziesiąt dwa tysięcy siedemset; [35] »zaś Synów Efraima było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Szutelacha – ród Szutalchejczyków, z Bechera – ród Bachrejczyków, a z Tachana – ród Tachănejczyków, [36] »a ci znów byli Synami Szutelacha: z Erana – ród Ēranejczyków, –  [37] »to są rody Synów Efraima, – podlegających przeglądowi wśród nich było trzydzieści dwa tysięcy pięćset, – to jest [z pośród wszystkich] Synów Józefa wedle rodów ich. [38] »Synów Benjamina było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Beli [Bela] – ród Baleejczyków [Bal’i], z Aszbela – ród Aszbelejczyków, z Ăchirama – ród Achiramejczyków, [39] »z Szěfūfama – ród Szufamejczyków, a z Chufama – ród Chūfamejczyków, –  [40] »Synami zaś Beli byli [z] Arda i Naăman[a]: [z Arda] – ród Ardejczyków, a z Naămana – ród Naămejczyków, –  [41] »ci oto byli Synami Benjamina wedle rodów ich, – podlegających przeglądowi wśród nich było czterdzieści pięć tysięcy sześćset. [42] »Ci zaś oto byli Synami Dana [,wywodzących się] wedle rodów swoich: z Szuchama – ród Szuchamejczyków, – to są oto rody Dana wedle rodzin ich, –  [43] »[z] wszystkich rodzin Szuchamejczyków – podlegających przeglądowi wśród nich było sześćdziesiąt cztery tysięcy czterysta. [44] »Synów Aszera było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Jimny [Jimna] – ród Jimnejczyków, z Jiszwiego [Jiszwi] – ród Jiszwejczyków, z Berii [Beria] – ród Beriejczyków, [45] »a znów z Synów Berii: z Chebera – ród Chebrejczyków, a z Malkiēla – ród Malkiēlejczyków, [46] »imię zaś córki Aszera [było]: Serach, –  [47] »to są rody Synów Aszera, – podlegających przeglądowi wśród nich było pięćdziesiąt trzy tysięcy czterysta. [48] »Synów Naftalego [Naftali] było [,wywodzących się] wedle rodów ich: z Jachceela [Jachc’el] – ród Jachceelejczyków, z Guniego [Guni] – ród Gunejczyków, [49] »z Jecera – ród Jicrejczyków [Jicri], a z Szyllema [Šillēm] – ród Szyllemejczyków, –  [50] »to są rody Naftalego wedle rodzin ich, – podlegających przeglądowi wśród nich było sześćdziesiąt cztery tysięcy czterysta. [51] »Tych [wszystkich] podlegających przeglądowi z pośród Synów Izraela było sześćset jeden tysięcy siedemset trzydziestu. [52] »Wiekuisty rzekł wówczas do Mojżesza, mówiąc: [53] »„Między tych [rody te] niech zostanie rozdzielony Kraj na dziedziczną własność – wedle ilości imion [osób] przynależnych. [54] »Liczniejszemu dasz dziedzictwo większe, mniej licznemu – dasz dziedzictwo mniejsze: każdemu wedle [ilości] podlegających przeglądowi z pośród niego – niech zostanie danem dziedzictwo jego. [55] »Ale losem niech zostanie rozdzielony Kraj: wedle imion pokoleń domów swych rodowych – niech dziedzictwo otrzymują, [56] »wedle orzeczenia losu niech zostanie przydzielone [każdemu] dziedzictwo jego, tak licznemu, jak i nielicznemu. [57] »Zaś owych, którzy podlegają przeglądowi z [pokolenia] Lewi’ego, [a którzy wywodzili się] wedle rodów ich: z Gersona [Gērěszon] – ród Gersonejczyków [Gērěszunni], z Kěhata – ród Kehatejczyków, a z Merariego [Měrari] – ród Merarejczyków, –  [58] »to są rody [pokolenia] Lewi: ród Libnejczyków, ród Chebronejczyków, ród Manchlejczyków, ród Muszejczyków [Muši] i ród Korchejczyków, Kěhat zaś urodził Amrama, [59] »a imię żony Amrama było: Jochebed, córka Lewi’ego, którą zrodziła żona jego w Egipcie, a która znów urodziła Amramowi: Arona i Mojżesza, oraz siostrę ich Mirjamę [Mirjam]; –  [60] »Aronowi urodzili się: Nadab, Abihū, Elěazar [El’azar] i Itamar, [61] »lecz Nadab i Ăbihu zmarli, gdy składali [w ofierze] ogień obcy przed Wiekuistym; –  [62] »podlegających przeglądowi wśród nich było dwadzieścia trzy tysięcy, wszystkich mężczyzn od liczącego jeden miesiąc wzwyż, gdyż nie podlegali przeglądowi pośród Synów Izraela, ponieważ nie zostało im nadane dziedzictwo wśród Synów Izraela. [63] »To są podlegający przeglądowi przez Mojżesza i kapłana Elěazara, którzy dokonali przeglądu Synów Izraela na Stepach Moabskich nad Jordanem Jerychońskim. [64] »Wszakże nie było wśród nich żadnego z podlegających przeglądowi przez Mojżesza i kapłana Arona [Ahăron], którzy dokonali przeglądu Synów Izraela na Pustyni Synajskiej, [65] »gdyż Wiekuisty zapowiedział im, iż wymrą na pustyni tej, więc nie został żaden z nich, – chyba tylko Kaleb, syn Jefunny [Jěfunne] i Jozue [Jěhoszūa], syn Nuna. 
«  4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.